De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

SDG-Actionweek belicht ontwikkeling van Sustainable Development Goals

De week van 16 tot en met 25 september 2022 was wereldwijd benoemd tot “Sustainable Development Goals Action week”. Deze week wordt ook wel aangeduid als de Globalweek to Act4SDGs en heeft tot doel extra aandacht te besteden aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel de Sustainable Development Goals (SDGs). 

De SDG’s zijn in 2015 aangenomen door de VN-lidstaten en moeten zorgen voor een betere wereld. De SDGs moeten worden uitgevoerd door de lid landen en elk jaar bestaat de mogelijkheid te rapporteren over de stand van zaken. Suriname heeft in 2022 voor het eerst gerapporteerd over de doelen, middels de presentatie van de Voluntary National Review (VNR). Vanaf het jaar 2000 waren er acht Millenniumdoelen, die liepen tot 2015. Als vervolg hierop werden in 2015 de SDG’s aangenomen. Deze doelen zijn gekoppeld aan de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling en geldt voor alle landen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben aandacht voor economische ontwikkeling, voor vrede en veiligheid en het milieu. Ze gaan verder dan de Millenniumdoelen met het volledig uitroeien van armoede en honger. Het idee achter de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. Hoewel Suriname nog een lange weg te gaan heeft met het behalen van alle SDG’s, targets en indicatoren zijn in de afgelopen periode goede vorderingen geweest en zijn belangrijke stappen in de juiste richting gezet.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft op 25 februari de SDG-Landencommissie geïnstalleerd. Deze commissie bestaat uit een SDG Landencoördinator, vertegenwoordigers van alle ministeries, Algemeen Bureau van de Statistiek (ABS), Stichting Planbureau Suriname en De Nationale Assemblee (DNA).

De Landencommissie heeft als doel de SDG’s volledig te integreren in de beleidsgebieden van de verschillende ministeries, de data voor de verschillende SDG-indicatoren te genereren (via de ministeries), deze centraal te verwerken en vervolgens te rapporteren. Per ministerie dient een actieplan opgesteld te worden voor de komende periode met als doel de “realisatiegraad” van de duurzame ontwikkeling van Suriname naar een hoger niveau te brengen.

Suriname heeft in juli 2022 haar eerste rapportage naar de Verenigde Naties (VN) gestuurd en aansluitend gepresenteerd bij de VN. Dit is een mooie en belangrijke mijlpaal. In deze VNR-rapportage wordt uitvoerig omschreven waar Suriname op dit moment staat voor wat betreft de realisatie van de SDG’s. Voor deze eerste rapportage is gekozen om vier SDGs te rapporteren, te weten Kwaliteitsonderwijs (SDG4), Eerlijk werk en economische groei (SDG8), Klimaatactie (SDG13) en Partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG17).

In navolging van de Commissie Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG Landencommissie) is het SDG-Platform in het leven geroepen. De installatie heeft plaatsgevonden op donderdag 7 juli 2022, op het ministerie van BIBIS. Het platform kent een ruime nationale vertegenwoordiging met representanten van ngo’s, het bedrijfsleven en het korps der districtscommissarissen. Verder zijn ook inheemse- en tribale organisaties vertegenwoordigd. Het platform beoogt door een brede samenwerking van diverse stakeholders uit de publieke- en private sector, alsook het maatschappelijk middenveld, de SDG’s versneld te realiseren.

Vanuit de private sector zijn in de afgelopen periode verschillende goede SDG-initiatieven ontwikkeld. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft hier een belangrijke leidende rol in gehad. Via de website van de VSB is een artikel geplaatst inzake de bijdrage en de verantwoordelijkheid van de private sector met betrekking tot de SDG’s. Het doel is bedrijven te motiveren en te mobiliseren om een bijdrage te leveren aan het behalen van de ontwikkelingsdoelen door de bedrijfsdoelen, missie, visie, kernwaarden, core business en prestatie indicatoren daar waar mogelijk te koppelen aan de SDG’s. Dit teneinde inzichtelijk te maken hoe bedrijven reeds bijdragen aan het behalen van de SDG’s en na te gaan hoe deze bijdrage te vergroten.

In samenwerking met de United Nations (UN), Suriname en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is een SDG-training op maat ontwikkeld voor de private sector, waaraan bijkans 200 mensen hebben deelgenomen. Uit de follow-up (terugkomdag) bleek duidelijk hoe de private sector kan bijdragen en hoeveel goede innovatieve ideeën reeds zijn uitgewerkt en uitgevoerd.

In een serie van 14 video’s (#TaketheBall) zijn inspirerende SDG-statements gegeven door de United Nations Suriname, 11 CEO’s van grote Surinaamse bedrijven, de voorzitter van de VSB en afsluitend door de president van de Republiek Suriname. Daarnaast is in samenwerking met de publieke en private sector, een eerste versie van de Surinaamse SDG-website gelanceerd: www.sdgsuriname.sr. Deze website zal in de nabije toekomst verder invulling krijgen. Op de website is de basisinformatie te vinden en worden updates gegeven over SDG-ontwikkelingen.

De succesvolle uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is een lange weg. De SDG-Landencommissie en het SDG-Platform hebben belangrijke acties voor de komende periode op program. Zoals het verder invulling geven aan de taken, verantwoordelijken en actieplannen van de commissie en het platform. De praktische vertaling daarvan is dat de ontwikkelingsdoelen bekend moeten worden gemaakt aan de Surinaamse gemeenschap en zullen deel moeten zijn van het leven van elke burger. Het is hierbij belangrijk om data te genereren en plannen te maken voor de komende periode om zo de realisatiegraad van alle SDGs te verbeteren.