De Boodschap
Kabinet van de President

SoZaVo weerspreekt intrekking Bazo-kaarten rechthebbenden

Binnen de samenleving circuleren berichten, welke suggereren dat de overheid plannen heeft en/ of uitvoert om de Bazo-kaarten van rechthebbenden in te trekken. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) wenst het volgende nadrukkelijk bekend te maken. Het ministerie is op basis van zijn taakstelling vastgelegd in artikel 17 lid 1 sub e van de taakomschrijving van departementen belast met het sociaal verzekeringswezen, het een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries, alsmede de sociale voorzieningen en de sociale zekerheid” (SB 2010 no. 174, zoals laatstelijk gewijzigd naar SB. 2018 no. 104).

Dit houdt in, dat het ministerie, de wettelijke taak en verplichting heeft om voor hen die niet kunnen voorzien in hun medische verzekering hulp en bijstand te verlenen en aldus voor hen de verzekeringspremie te betalen. Noch bestaan er thans plannen, noch zijn er vanuit de bevoegde autoriteiten instructies gekomen om de Bazo-kaarten, waarover rechthebbenden beschikken op welk moment dan ook in te trekken. Thans heeft het ministerie weliswaar een gewijzigde procedure voor de aanvraag en afhandeling van de premiesubsidie voor de basiszorg verzekering. Het is van belang dat wordt beseft dat de Basiszorgverzekering geen gratis staatsverzekering is, maar een zorgverzekering met een wettelijk vastgesteld pakket aan voorzieningen.

Zij die niet in staat zijn deze wettelijk verplichte zorgverzekering af te sluiten, kunnen bij het ministerie van SoZaVo, afdeling Bazo een aanvraag doen voor premiesubsidie. De aanvraag zal worden getoetst en indien deze de toetsing heeft doorstaan, komt de aanvrager in aanmerking voor de premiesubsidie voor de basiszorgverzekering. Het ministerie benadrukt, dat er geen enkele reden tot paniek mag bestaan, omdat voor allen die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor een Bazo-kaart, daadwerkelijk de verzekeringspremie zal worden betaald.  Er wordt gerekend op uw medewerking. Tevens wordt aan u gevraagd, de instructies van het ministerie van SoZaVo af te wachten en op te volgen.