De Boodschap
Financiën & Planning

Suriname bereikt Staff Level Agreement met IMF: US$ 690 miljoen voor 3 jaar

Minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, geeft aan dat tussen Suriname en het IMF, op technisch niveau overeenstemming is bereikt met betrekking tot een economisch hervormingsprogramma om de Surinaamse economie weer op de rails te brengen.

Met het IMF-programma is ook de weg vrij voor Suriname om aanvullende financiële ondersteuning te verkrijgen van multilaterale organisaties en met name de Wereldbank, Inter-American Development Bank (IDB), en de Caribbean Development Bank (CDB). Deze ondersteuning voor begrotings- en beleidssteun zal ongeveer gelijk zijn aan het bedrag van US$ 690 miljoen dat door het IMF ter beschikking zal worden gesteld.

Achaibersing bevestigt dat na maandenlange virtuele onderhandelingen onder leiding van de hoofdonderhandelaars Karel Eckhorst van Suriname en Ali Alichi van het IMF, ondersteund door een team van experts, het moment is bereikt dat de technische onderhandelingen zijn afgerond. Als sluitstuk hiervan heeft woensdagavond j.l. een gesprek tussen het IMF en de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi, plaatsgevonden.

Het programma heeft als doel de samenleving, m.n. de minder draagkrachtigen, te beschermen, de overgenomen Surinaamse schuld te saneren, de koers te beheersen, de inflatie te verlagen en de basis te leggen voor een krachtig en duurzaam economisch herstel.

Deze overeenkomst zal nog goedgekeurd worden door de IMF Executive Board nadat de zogenaamde “prior actions“ uitgevoerd zijn. Het streven is deze binnen twee maanden af te ronden.  In de IMF Executive board zitten vertegenwoordigers van alle landen die aangesloten zijn bij het IMF.

De belangrijkste beleidsmaatregelen zijn onder meer een substantiële verlaging van het begrotingstekort, een verhoging van de financiële steun voor de meest kwetsbaren, een verschuiving naar een wisselkoers die een reflectie is van de marktcondities, verlaging van de inflatie, het herstel van internationale reserves, en een reeks institutionele hervormingen om het beleid te versterken en het bestuur te verbeteren.

De Regering van Suriname zal binnenkort ook het Herstelplan, met de daarop gebaseerde begroting, aan de Nationale Assemblee ter goedkeuring aanbieden.

Het IMF heeft inmiddels de volgende verklaring uitgegeven:

“De Republiek Suriname en het IMF hebben beleidsbesprekingen afgerond over een nieuw middellange termijn programma dat ondersteund zal worden met IMF-middelen van ongeveer US$ 690 miljoen in het kader van de Extended Fund Facility (EFF).

Toen de Surinaamse regering aantrad, werd ze direct geconfronteerd met een moeilijke situatie van een enorme staatsschuld, hoge inflatie, lage internationale reserves, een groot begrotingstekort en aanzienlijke financieringsbehoeften van het budget en de betalingsbalans. Deze uitdagingen werden verergerd door de problemen veroorzaakt door de Covid-19-pandemie en volatiele handelscondities.

Het economische programma van de autoriteiten is gericht op een aanzienlijke vermindering van het begrotingstekort en een brede herstructurering van de buitenlandse schulden om de Surinaamse schuldpositie houdbaar te maken.

Tegelijkertijd is de regering vastbesloten om voor de zwakkeren in de samenleving, goed gerichte steunprogramma’s zowel te beschermen als uit te breiden. Bovendien zal de regering ervoor zorgen dat er steun voor de gezondheidszorg beschikbaar is om op effectieve wijze de pandemie te bestrijden.

Om de internationale reserves te beschermen en het aanpassingsvermogen van Suriname aan externe schokken te vergroten, zijn de autoriteiten vastbesloten om een ​​flexibele wisselkoers na te streven. De regering is vastbesloten om de huidige premie van de parallelmarkt te elimineren en ervoor te zorgen dat het monetaire beleid effectief is om de huidige hoge inflatie te verlagen.

Het programma van de autoriteiten bevat ook belangrijke stappen om de institutionele capaciteit van het land voor beleidsvorming te verbeteren, waaronder het moderniseren van zowel het monetaire als het fiscale beleidskader. Er zal aanzienlijk worden geïnvesteerd in het verbeteren van het bestuur, het versterken van het kader om het witwassen van geld tegen te gaan en het bestrijden van corruptie. Het plan van de regering geeft ook prioriteit aan de financiële situatie van het bankwezen en het weer te herstellen naar robuuste kapitalisatie, liquiditeit en winstgevendheid.

De autoriteiten verwachten dat hun uitgebreide beleidsinspanningen, middels betrokkenheid van en consultatie van relevante belangenorganisaties, in combinatie met financiële steun van het IMF, zullen helpen om niet alleen financiële steun van andere internationale financiële instellingen te krijgen maar ook schuldverlichting van externe schuldeisers, en uiteindelijk moet resulteren in een duurzaam economisch ontwikkelingstraject.”