De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Suriname krijgt eerste Agrarisch Praktijk Centrum

De president van de republiek Suriname, Zijne Excellentie Chandrikapersad Santokhi, heeft vandaag, vrijdag 14 mei 2021, het startsein gegeven voor het eerste Agrarisch Praktijk Centrum, APC, te Tijgerkreek West in het district Saramacca. Dit groots gebeuren vond plaats in aanwezigheid van een regeringsdelegatie waarvan de voorzitter van De Nationale Assemblée, de heer Marinus Bee en minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, ook deel uitmaakten. Minister Sewdien heeft in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de bestaande opleidings- en onderzoeksinstituten de voorbereidingen verricht voor het opzetten van dit centrum. Dit project wordt in samenwerking met Staatsolie N.V. uitgevoerd. Het accent bij deze eerste APC zal voornamelijk liggen op de mechanisatie binnen de tuin- en akkerbouw. 

De hedendaagse consument stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het product alsmede de wijze van de productie en verwerking conform bepaalde standaarden. Kennis verkregen via educatie is daarbij vereist. Instituten welke in ons land agrarische opleidingen aanbieden zijn LTS (VOJ), Natin (MBO), PTC (HBO) en de studierichting Agrarische Productie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADEK. Waar het momenteel aan ontbreekt zijn instituten waar belangstellenden praktisch kunnen worden onderricht op agrarisch gebied, waarmee zij met de opgedane kennis en ervaring een eigen bedrijf kunnen opstarten en beheren. Dit model zou een kans kunnen bieden aan de jongeren en drop-outs.

Het ministerie van LVV draagt de verantwoordelijkheid voor de spreiding van agrarische kennis, daar dit ertoe moet bijdragen dat er een versnelde kennisontwikkeling en daarmee capaciteitsopbouw van de sector kan plaatsvinden. Deze sector is groeiende en vereist dynamiek en vernieuwing in menselijk handelen en denkwijze. Dit zal ook zichtbaar zijn op het APC alwaar de toepassing van modern-en postharvest technologie veel aandacht zal krijgen.

Door een verscheidenheid aan bodemtypen en ons microklimaat kunnen op het APC verschillende productievelden aangelegd worden voor onder andere wortel- en knolgewassen. Voor de gewas rotatie zullen er voornamelijk vlinderbloemige gewassen als pinda, oerdie en andere pesie soorten worden ingezet. De gekozen gewassen zullen een hoge mechanisatiegraad hebben, waardoor grotere arealen in productie gebracht kunnen worden en kosten besparend geproduceerd kan worden.

Het ligt in de bedoeling om dit concept op meerdere locaties in het land op te zetten. Met diverse particuliere- en parastatale bedrijven wordt de mogelijkheid bekeken om een deel van de getrainde agro-ondernemers als outgrowers of partners aan te trekken. Aan hun zal een stuk terrein beschikbaar gesteld worden voor de productie en ondersteuning met investeringskapitaal alsook afzetgarantie.