De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Suriname neemt deel aan de 17e United Nations Forum on Forests

Op woensdag 11 mei 2022 heeft Directeur Miriam Mac Intosh, van het directoraat Buitenlandse Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), virtueel deelgenomen aan de zeventiende zitting van de United Nations Forum on Forests (UNFF17).

Directeur Mac Intosh fungeerde als voorzitter van de 17e zitting van het forum over bossen en als vertegenwoordiger van Suriname, zijnde lid van het Amazonesamenwerkingsverdrag. Tijdens deze vergadering gaf zij aan dat het forum van de Verenigde Naties voor bossen in de loop der jaren profiteerde van de actieve betrokkenheid van regionale en sub-regionale partners. De bijdragen van regionale entiteiten zoals de Amazon Regional Forest Cooperation zijn van cruciaal belang om de wereldwijd overeengekomen doelen en doelen op lokaal niveau te bereiken.

De directeur stelde dat de relevantie van ons Amazonegebied al meer dan 40 jaar wordt onderstreept door gezamenlijke inspanningen, zoals aangegeven in het Amazone Samenwerkingsverdrag van de ACTO. Zij benadrukte dat de ‘Amazoniërs’ deze samenwerking naar een hoger niveau hebben getild door het proces op meerdere vlakken te versterken.

De Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) is een intergouvernementele organisatie opgericht door Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela, die de Amazon Cooperation Treaty (ACT 1978) hebben ondertekend. Een vijfde van het bosareaal van de wereld bevindt zich op het grondgebied van deze landen, en ongeveer 70% van dat gebied bevindt zich in het Amazonegebied.

De ACTO draagt bij aan het opbouwen van de capaciteit van haar lidstaten, en bevordert behoud en duurzaam bosbeheer in het Amazonegebied, inclusief Suriname welke een hoge bebossing en lage ontbossing heeft en ook CO2-negatief land is. Suriname hecht daarom groot belang aan ACTO als essentieel en noodzakelijk platform voor regionale samenwerking en collectieve actie. De Amazonebossen worden erkend vanwege hun belang en cruciale rol tegen klimaatverandering. Daarnaast wordt ook erkend dat de voortdurende risico’s waaraan de bossen worden blootgesteld, zoals ontbossing en degradatie, het hoofd moeten worden geboden.

De directeur stelde in haar betoog dat de nieuwe samenwerkingsinstrumenten van ACTO, zoals het Regionale Bosprogramma en het Biologische Diversiteitsprogramma, de voortgang en implementatie van de strategische samenwerking tussen haar lidstaten zal versnellen om de Global Forest Goals en ook de UN Sustainable Development Agenda 2030 te bereiken. ‘Daarom’ gaf zij mee ‘willen wij nogmaals onze stellige toewijding benadrukken om deze regionale inspanningen van ACTO op een gecoördineerde en alomvattende wijze te ondersteunen.’