De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname verplicht wetgeving aangaande chemische wapens in place te hebben

Hoewel Suriname geen chemische wapens produceert, is het land verplicht wetgeving op dit stuk in place te hebben. Zo stelde minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie op dinsdag 12 juli 2022 in de Nationale Assemblee (DNA). Het college heeft momenteel de Wet Uitvoering Chemisch Wapenverdrag in behandeling. Suriname is in april 1997 partij geworden bij het Verdrag van Genève inzake het verbod op chemische wapens. Het voornaamste doel van dit akkoord is het uitbannen van dreigingen die uitgaan van chemische wapens.

De bewindsvrouw benadrukt dat er in Suriname geen stoffen voor chemische wapens worden geproduceerd. “Wel worden sommige giftige stoffen gebruikt voor onderzoek en beschermingsdoeleinden alsmede op kleine schaal voor medische doeleinden in ziekenhuizen.” De wet welke bij het parlement in behandeling is voorziet volgens minister Mathoera in de nationale uitvoering van het op 13 januari 1993 te Parijs voor ondertekening opengestelde verdrag tot verbod op de ontwikkeling, productie, aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens. Het verdrag kwam tot stand in Genève op de conferentie van ontwapening van 3 september 1992. Suriname heeft dit verdrag op 28 april 1997 getekend. Inmiddels zijn meer dan 190 landen partij bij dit verdrag. Het doel van het verdrag is het uitbannen van de dreiging die uitgaat van chemische wapens. In het verdrag zijn verbods- en vernietigingsbepalingen opgenomen op de ontwikkeling, productie, het bezit, de opslag, overdracht en het gebruik van chemische wapens.

Volgens minister Mathoera richt een belangrijk deel van de verdragsbepalingen zich op de vernietiging van chemische wapens en inrichtingen voor de vervaardiging van deze wapens. “Deze bepalingen behoeven in Suriname niet uitgevoerd te worden, omdat wij geen chemische wapens hebben en ook geen inrichtingen, we produceren geen chemische wapens”, aldus de defensieminister. Een deel van het verdrag gaat over kennisgevingsverplichtingen voor de chemische industrie en handel alsmede voor diverse andere bedrijfstakken in uiteenlopende sectoren. De bewindsvrouw zegt dat Suriname als partij bij het verdrag verplicht is nationale wetgeving in place te hebben. “Het concept welke in behandeling is biedt voorzieningen ter uitvoering van de bepalingen van het verdrag en vormt tevens de basis voor het stellen van nadere regels met betrekking tot de stoffen ten aanzien waarvan beperkende maatregelen gesteld worden.”

Chemische wapens zijn niet-explosieve chemische stoffen die worden gebruikt om mensen buiten gevecht te stellen, te verwonden of te doden. De wapens vallen in een aantal categorieën: de beruchte zenuwgassen verhinderen de overdracht van prikkels in het zenuwstelsel; de mosterdgassen tasten het weefsel van bijvoorbeeld de luchtwegen aan. Verder zijn er de irriterende stoffen zoals traangas. De industriële chemicaliën vallen onder de moeilijkst beheersbare en zeer giftige stoffen. Deze chemicaliën, die in grote hoeveelheden voor civiele toepassingen worden geproduceerd, kunnen als chemische wapens worden ingezet. Hieronder vallen onder meer pesticiden, chloor, fosgeen en chemicaliën die in de landbouw worden ingezet.