De Boodschap
Kabinet van de President

e-Gov werkt aan verdere digitalisering overheid

In het kader van vernieuwing binnen e-Government is er voor overheidsfunctionarissen een presentatie verzorgd door de e-Governance Academy of Estonia (eGA). Voorzitter Hannes Astok van het eGA-bestuur heeft tijdens zijn presentatie op woensdag 25 januari een uiteenzetting gegeven over het reilen en zeilen binnen het e-Gov in Estland. Bij de presentatie hebben analyses op burgerinformatie, overheidsdata en het stimuleren van een veilige uitwisseling daarvan, centraal gestaan.

Voorzitter Astok heeft tijdens zijn presentatie gewezen op de voordelen die het volledig digitaliseren van burger- en overheidsinformatie met zich meebrengt. Onder andere kunnen langdurende processen bij het aanvragen van documenten door burgers, middels het digitaliseren, verkort worden naar een half uur. Dit brengt met zich mee dat er minder werkdagen of manuren nodig zijn om diensten te verlenen aan burgers en instanties. Personen hoeven zich dan niet urenlang met de boot of bus te verplaatsen om hun documenten fysiek op een kantoor aan te vragen. Door documenten online aan te vragen en bevoegde instanties ook de mogelijkheid te bieden om gegevens op te vragen, kunnen aardig wat kosten bespaard worden. Prewien Ramadhin, onderdirecteur e-Government, is het hier ook eens mee.

Ook voor wat betreft informatievoorziening vanuit de overheid naar onder andere burgers, instanties, bedrijven en investeerders toe zal het steeds verder digitaliseren enorme voordelen opleveren. “Hierdoor, zal het zakendoen behoorlijk versneld en aangenamer geschieden, in vergelijking met situaties waarbij zaken stroef verlopen vanwege bureaucratie,” stelt Astok. Onderdirecteur zegt dat het ter beschikking hebben van data van eminent belang is voor het ontwikkelen van beleid, zakendoen en het tot stand brengen van ontwikkeling. Het veilig en verantwoord digitaliseren zal ook een tool zijn om corruptie de kop in te drukken. De praktijk heeft vaak uitgewezen dat wanneer er one-one contact is en zaken fysiek worden afgehandeld de kans op corruptie toeneemt. “Een computer is niet omkoopbaar,” zegt Astok.

Annela Kilrats, programmadirecteur e-Governance Training eGA, heeft in haar presentatie aangegeven dat alles wat de overheid doet bedoeld is om de service naar de burgers toe aangenamer te maken, dit op een veilige en verantwoorde manier. Volgens haar kan het opvragen van documenten flexibel en efficiënt afgehandeld worden. Hierbij noemt programmadirecteur Kilrats enkele voordelen zoals; online stemmen, waardoor burgers zich niet speciaal hoeven te begeven naar een stembureau en werken vanuit een afstand. Verder geeft zij aan dat transparantie waarbij personen zien wie allemaal hun informatie heeft opgevraagd, ook een van de voordelen is. “Het is beter dat ik weet wie mijn informatie nodig heeft en waarom, want het zijn mijn gegevens,” aldus Kilrats. Onderdirecteur Ramadhin zegt dat partijen zich in de komende maanden zullen buigen over de mogelijkheden om het niveau van e-Gov in Suriname op te voeren.