De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Verplichte in- en uitreistoestemming nodig van BIBIS

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is vanaf maart 2020, bij de sluiting van het luchtruim, als gevolg van de COVID-19-pandemie, belast geworden met het verlenen van toestemming voor repatriatie van Surinamers en overige ingezetenen die zich in het buitenland bevinden.

De hierop betrekking hebbende maatregelen voor het reizen naar en vanuit Suriname zijn steeds in afstemming met de relevante instanties opgesteld en naar de samenleving toe gecommuniceerd.

Het ministerie is recentelijk geconfronteerd geworden met vervalste inreis-toestemmingen, die ook nog tegen betaling zijn uitgegeven aan potentiële passagiers en voor zeer veel ongerief zorgen bij de vliegmaatschappijen, de passagiers die rechtmatig een toestemming hebben gehad alsook het ministerie en zijn medewerkers.

Het ministerie doet een beroep op eenieder om hieraan niet mee te werken.

Ter voorkoming van enig ongerief, wenst het ministerie nogmaals onder uw aandacht te brengen dat de grenzen gesloten zijn en dat op basis van de huidige COVID-19-maatregelen, ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID-19 in Suriname, een in- of uitreistoestemming slechts gegeven wordt door Consulaire Zaken van het Ministerie van BIBIS.

De aanvraag voor deze toestemming moet worden ingediend via het emailadres conza@gov.sr

Reistoestemmingen worden kosteloos verstrekt aan personen die gerekend worden tot de volgende uitzonderingscategorieën, t.w.:

1.Personen die urgente medische behandeling behoeven.

Een verklaring van de medische specialist, met een afspraakperiode, en kopie van het paspoort zijn hierbij noodzakelijk.

2.Eerstegraads- en tweedegraads-familie van een overleden familielid.

Een overlijdensakte, een bewijs waaruit deze familierelatie met de overledene blijkt en een kopie van het paspoort zijn hierbij noodzakelijk.

3.Eerstegraads- en tweedegraads-familie van een ernstig zieke familielid.

Een verklaring van de medisch specialist, een bewijs waaruit deze familierelatie met de zieke persoon blijkt en een kopie van het paspoort zijn hierbij noodzakelijk.

4.Essentiële beroepsgroepen:

Expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel

De urgentie voor het afreizen zal in alle gevallen aangetoond moeten worden.

Enkel personen aan wie een reistoestemming is verleend door de bevoegde Surinaamse autoriteiten, i.c. het ministerie van BIBIS, zullen op de passagierslijst van de desbetreffende vliegmaatschappij worden geplaatst, rekening houdend met het aantal beschikbare plaatsen.

Indien u niet op de passagierslijst voorkomt, zult u niet kunnen inchecken op de vlucht naar of vanuit Suriname.Voorts zullen de vliegmaatschappijen ook erop toezien dat de passagiers beschikken over alle noodzakelijke documenten die passen in het kader van de op dat moment geldende maatregelen.Het ministerie doet nogmaals een dringend beroep op eenieder met het vorenstaande rekening te houden.