De Boodschap
Justitie & Politie

Actie KPA opgeschort

De Staat Suriname heeft op 3 maart 2023 een kortgeding aanhangig gemaakt tegen de Bond Penitentiaire Ambtenaren Suriname (BPAS) vanwege de staking welke tegen 00:00 op zaterdag 4 maart 2023 van start is gegaan. De vordering is op 4 maart voorgegaan bij de rechter en hebben de advocaten van de Staat de vordering toegelicht. De rechter heeft hierna comparitie gehouden tussen BPAS en het ministerie van Justitie en Politie ten deze vertegenwoordigd door de directeur Operationele Diensten en een Beleidsadviseur. De bond heeft aangegeven dat de Staat voor tenminste één van de 18 aangeboden aandachtspunten moest aangeven dat die in de afrondende fase is.

De 18 punten zijn toegelicht en er zijn daarna enkele toezeggingen gedaan door de directeur Operationele Diensten. Er is toegezegd dat de compensatie voor het gebruik van eigen kleding over het jaar 2022 in termijnen uitbetaald zal worden en wel in de maanden maart en april van dit jaar. Op maandag 6 maart zal het ministerie van Financiën en planning ervoor zorgdragen dat wordt overgemaakt op de werkrekening van het ministerie van Justitie en Politie voor de aanschaf van Persoonlijke Standaarduitrusting en zodat de voorschotten hiervoor aan de leveranciers kunnen worden uitbetaald.

Daarnaast zal de directeur van Binnenlandse Zaken aanstaande maandag de beschikkingen die reeds af zijn voor vaste aanstelling van de penitentiaire ambtenaren 4e klasse opsturen naar de directeur Operationele Diensten. Voor toelages die reeds bij resolutie waren goedgekeurd zullen autorisatie aanvragen worden opgestuurd naar het ministerie van Financiën voor goedkeuring en uitbetaling.

Minister Kenneth Amoksi zal zich beijveren dat er tussen de bond en het overlegorgaan gesproken wordt over de aanpassingen in toelages die ook onder de andere aandachtspunten vallen. De rechter heeft verder aangegeven dat er over twee weken rapportage moet worden gedaan aan haar over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van hetgeen is toegezegd.

Tijdens de comparitie heeft de BPAS aangegeven dat de actie per direct wordt opgeschort. De Penitentiaire Ambtenaren die de middagdienst hadden op 4 maart 2023 moesten zich normaal aanmelden voor het verrichten van werkzaamheden. De rechter onderkent dat de penitentiaire ambtenaren een gegrond belang hebben in deze zaak maar stelt dat het algemeen belang en de veiligheid van de gemeenschap in deze moet prevaleren.