De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Duurzaam micro-ondernemerschap voor mensen met een beperking

Vanuit de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) wordt projectmatig enorme inspanning gepleegd om micro-ondernemerschap te stimuleren onder mensen met een beperking. Gelet op het feit dat de SPWE beseft, dat additionele ondersteuning, coaching in mentale gezondheid en begeleiding in de financiële administratie noodzakelijk is voor deze doelgroep, wordt steeds het nodige werk verzet. Om inzicht te verkrijgen hoe ondernemers met een beperking enerzijds hun bedrijven operationeel houden, maar ook wat de barrières zijn voor deze doelgroep om een onderneming op te starten, is data essentieel om gericht te kunnen werken aan de begeleiding van de doelgroep om duurzaam te ondernemen. De SPWE, die een werkarm is van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), krijgt in deze ondersteuning van de United Nations Development Programme (UNDP), waarmee zij een goede samenwerking heeft in het kader van de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking.  

De doelgroep heeft eerder ondersteuning gehad van de UNDP en geprofiteerd van een project onder het Basic Needs Trust Fund-9 programma (BNTF-9) van de Caribbean Development Bank (CDB). Dit project is in december 2023 van start gegaan en biedt nu de mogelijkheid om het voorgaande te realiseren middels dataverzameling gebruikmakend van veldbezoeken, het verstrekken van incentives en begeleiding in de financiële administratie. Personen met een beperking hebben training en middelen gehad om een micro- onderneming te starten.  Het betreft een groep van 30 personen. Van de dertig mensen met een beperking- afkomstig van het eerste project van de UNDP- die ook hebben geparticipeerd in het BNTF-9 traject, zijn er totaal 18 mensen in aanmerking gekomen voor incentives zoals machines, materialen en grondstoffen. Daarnaast hebben alle 30 micro- ondernemers met een beperking een cursus gevolgd in basis ondernemerschap. In dit programma is het onderdeel coaching eveneens afgehandeld, om de micro-ondernemers verder te begeleiden. De economische activiteiten die deze doelgroep uitvoert zijn bedoeld om hen in staat te stellen wat onafhankelijker te worden en ook zelfstandig een inkomen te genereren voor een fatsoenlijk bestaan. De begeleiding is daarom van essentieel belang. De SPWE blijft zich inzetten voor welzijnsverbetering van de personen met een beperking.

Vanuit de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking zijn met succes verschillende initiatieven gelanceerd en geïmplementeerd, waaronder bewustwordingscampagnes, belangenbehartiging voor gelijke kansen op het gebied van toegankelijk en zelfstandigheid, informatiesessies, vaardigheidstrainingen en behoefteanalyses voor startups en micro-ondernemers. Daarnaast biedt de Alliantie begeleiding en coaching aan micro-ondernemers met een beperking, juist omdat mensen met een beperking in Suriname vaker te maken krijgen met uitdagingen zoals beperkte toegang tot onderwijs, gebrek aan toegang tot kapitaal en transport. Bovengenoemde initiatieven zijn veelal bedoeld om beleidsmakers, het bedrijfsleven en de samenleving aan te moedigen de uitdagingen aan te pakken die personen met een beperking beletten gelijke toegang tot de arbeidswereld te hebben, hun eigen inkomen te genereren en een onafhankelijk en fatsoenlijk leven te leiden.