De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV werkt aan verhoging van zaaizaadproduktie

Een van de belangrijkste productiesectoren in ons land is de teelt van rijst en de export hiervan naar verschillende markten in de wereld. Suriname heeft lange tijd, vanwege duurzame diepte-investeringen in kwaliteit van de rassen, de beschikbaarheid van goed zaaimateriaal en de hieraan gerelateerde onderzoeks- en beheers instituten, op een wereldniveau rijst geproduceerd en geëxporteerd.

Helaas, is in de afgelopen decennia niet meer gericht geïnvesteerd in deze sector, zowel in termen van de zaaizaad productie en de onderzoeksfaciliteiten, waardoor de rijstproductie en daarmee de export is afgenomen. En hiermede ook de bijdrage aan ons Nationaal Bruto Binnenlands Product.
De Regering heeft het voornemen om doelgericht, met urgentie en daadkracht een herstel in de rijstsector te realiseren. Dat betekent dus ook meer hectares in productie nemen, waarvoor meer zaaizaad noodzakelijk is. Import van zaaizaad is voor de regering geen primaire optie.

Het is tegen deze achtergrond dat vanwege het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij voorstellen zijn gedaan aan de Regering om nu reeds strategische capaciteit in de zaaizaad productie te garanderen.
Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft als doel om binnen de komende 4 jaren de jaar inzaai van rijst te doen toenemen van gemiddeld 55.000 naar boven de 80.000 hectaren. Het Anne van Dijk instituut (ADRON) wordt met de benodigde capaciteit versterkt. Voor aanpak van infrastructuur en heractivering van de waterschappen is IDB ingekomen met het bedrag van USD. 30 miljoen.

Te Prins Bernardpolder is een areaal van 60 hectaren aan ADRON ter beschikking gesteld voor ontwikkeling van nieuwe rijstrassen. Voor vermeerdering van het zaad is het overig areaal van Prins Bernardpolder ter beschikking. Echter zal dit areaal niet genoeg zijn om de beoogde verhoging van de jaar inzaai naar boven de 80.000 hectaren van voldoende zaad te voorzien.

Het recente voorstel dat gedaan is aan de Regering om een areaal aan te kopen, is naast andere opties gelegd en beoordeeld. Ook met Staatsolie is gesproken om aan hun toebehorende gronden mogelijk voor zaaizaadproductie en onderzoek aan te wenden.
Inmiddels is besloten de verleende toestemming aan het Ministerie van LVV om in onderhandeling met eigenaren van arealen in Nickerie te treden op voorstel van het ministerie ingetrokken, nadat de minister op basis van eerdergenoemde beoordeling besloten heeft andere locaties, o.a. die van Staatsolie, in overweging te nemen.

Eveneens is besloten een urgente inventarisatie te maken van de gronden die in de afgelopen decennia zijn gegeven aan diverse personen en de gronden waarop deze zijn toegekend. Geschikte en beschikbare arealen voor zaaizaadproduktie zijn schaars geworden als gevolg van deze toewijzingen. Indien deze gronden op oneigenlijke manier zijn toegewezen zal het proces van intrekking worden ingezet.
Voor de Regering staat centraal dat onze agrarische sector, m.n. de rijstbouw, niet alleen behouden blijft, maar ook wordt uitgebreid en de relevante inputs, onderzoeksfaciliteiten en andere beheersstructuren optimaal gegarandeerd zijn.