De Boodschap
Kabinet van de President

Medisch Tuchtcollege compleet met lid Bueno de Mesquita-Voigt

Het in februari 2022 door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerde Medische Tuchtcollege is compleet. Met de beëdiging van Anne-Marie Bueno de Mesquita-Voigt wordt het laatste lid aan dit toezichthoudend orgaan toegevoegd. De beëdiging heeft op vrijdag 20 januari 2023 plaatsgevonden op het presidentieel paleis. President Chandrikapersad Santokhi, die deze handeling voltrok, gaf aan dat het nieuwe lid mede vanwege haar indrukwekkende staat van dienst gekozen is voor de functie.

Het staatshoofd zegt dat met het completeren van de samenstelling van het Medisch Tuchtcollege, een instrument, dat de rechtstaat verder moet kunnen waarborgen, wordt versterkt. “Met deze beëdiging wordt eveneens voldaan aan het in de Wet Medisch Tuchtrecht gestelde, namelijk om het Medisch Tuchtcollege de ruimte te bieden zijn toezichthoudende taak op de handelingen van geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen onafhankelijk te kunnen uitvoeren.”

President Santokhi sprak van een bijzonder moment om het beëdigde lid zitting te laten hebben in het tuchtcollege, en haar in staat te stellen zich grondwettelijk dienstbaar te kunnen maken ten behoeve van de Surinaamse samenleving.

Het staatshoofd is ervan overtuigd, dat Bueno de Mesquita-Voigt – die in de medische wereld geen onbekende is en een enorme staat van dienst heeft – haar deskundigheid en rijke ervaring zal aanwenden om de toezichthoudende taak van het tuchtcollege, conform de wettelijke regelingen, mede te helpen uitvoeren. “Wij zijn u dankbaar, dat u bereid bent om deze taak op u te nemen en rekenen erop dat u voldoende ondersteuning zal genieten van uw overige collega’s,” sprak president Santokhi het nieuwe lid toe.