De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Meer aandacht voor jeugd en ontwikkeling in achtergestelde gebieden 

Het beleid gericht op jongeren, vooral risicojongeren, maar ook kansarmen binnen de samenleving, vergt een benadering van all hands on deck. Dit is de reden waarom minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), een opendeur policy voert om de issues, die leven bij de doelgroep in kaart te brengen en beleidsmatig te werken aan duurzame oplossingen. In dit verband heeft de bewindsman op vrijdag 8 september 2023 een ontmoeting gehad met Judith Wijngaarde, bestuurslid van de presidentiële Werkgroep ‘Wijken in Ontwikkeling Paramaribo’, welke zich richt op het welzijn van gezinnen waar het slecht gaat met jongeren. 

Minister Mac Andrew benadrukte de rol van AWJ om personen, waaronder jongeren te helpen naar zelfredzaamheid en ontwikkeling. Hij meent dat aan hulpbehoevende jongeren in wijken en achtergestelde buurten de nodige hulp moet worden geboden. Hij begrijpt de bezorgdheid van Wijngaarde, die aangeeft dat vele jongeren in deze gebieden onderwijs ontberen en achter lopen op hun ontwikkeling. Deze jongeren worden ook bloodgesteld aan negative- en criminele activiteiten, waardoor zij het risico lopen in gevangenissen te belanden, vroegtijdig de school te verlaten, als tiener in verwachting te raken met alle gevolgen van dien. De bewindsman vindt dat alle jongeren een goede ontwikkelingskans moeten krijgen. Vandaar dat hij een samenwerking tussen alle ministeries die zich buigen over de jeugd, als ook jongerenorganisaties, van essentieel belang acht om de handen ineen te slaan om de issues van jongeren geïntegreerd aan te pakken. Het ministerie van AWJ heeft daarom het initiatief genomen op regelmatige basis met de ministers, die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van bepaalde aspecten van het jeugdbeleid, overleg te plegen en samen te werken aan duurzame oplossingen. Ook jongerenorganisaties zullen worden bijbetrokken.

Wijngaarde beschouwt AWJ als een goede partner om duurzame ontwikkeling voor de jeugd te bevorderen. De presidentiële Werkgroep ‘Wijken in Ontwikkeling Paramaribo’ richt zich veelal op gezinnen waar het zeer slecht gaat met jongeren. Zij heeft aangegeven dat steeds grotere groepen hangjongeren te waarnemen zijn en jongeren in het openbaar drugs gebruiken. Zij schromen er niet voor om in grote groepen alcohol te nuttigen voor winkels. Ook de groep jonge zwervers in Paramaribo wordt groter. De toename aan tienerzwangerschappen vindt zij alarmerend, vooral daar Suriname thans op de 2e plaats staat binnen het Caribisch gebied als het gaat om tienerzwangerschappen. Zij is voorstander van een duurzaam armoedebestrijdingsprogramma om de jongerenproblematiek gezamenlijk aan te pakken.