De Boodschap
DefensieKabinet van de President

NCCR geeft update over olievlekken op de Surinamerivier

Nadat het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing, NCCR, op 13 oktober door de Maritieme Autoriteit op de hoogte werd gebracht dat er olievlekken waren geconstateerd op de Surinamerivier is het NCCR er samen met de kustwacht gaan kijken. Er is toen meteen geïdentificeerd vanwaar de oilspill is ontstaan, waar deze aan land is gekomen en waar het is blijven plakken. De instituten, verantwoordelijk voor dit soort gevallen, zijn op de hoogte gesteld en samen met hen is geprobeerd de mogelijke veroorzakers te identificeren en wat de mogelijke oorzaak kan zijn geweest van deze oilspill. “Het is van zeer groot belang dat wij de communicatie die wij reeds gestart zijn met de gemeenschap dit ook voortzetten” , geeft kolonel Slijngard aan, “Wij kunnen de gemeenschap dan ook aangeven wat de resultaten zijn geweest van de onderzoeken die het NCCR heeft uitgevoerd en wat de volgende stappen zullen zijn.”

Na het zien van de hoeveelheid olie die in het water is terecht gekomen is geprobeerd om een groot deel hiervan zo goed als mogelijk op te ruimen. Hiervoor is het bedrijf Jankie & Zonen in de arm genomen. Dit bedrijf heeft de drijvende olie op het water opgeruimd. Dit heeft de olievlek verminderd. Met overige deskundigen zal worden gekeken hoe de aanplak op de oever en op ander meubilair in het water, z.a. aanmeerposten, die ook vervuild zijn, zullen worden schoongemaakt. Daar zal een opruimingstraject voor worden gestart.  Er is verder ook gekeken naar de mogelijke impact, behalve voor de kust, op vogels, als die ook  getroffen zijn, maar daar is geen negatieve reportage over ontvangen.

Het NCCR heeft, samen met NIMOS en Staatsolie samples in het vervuilde water genomen en deze doorgestuurd naar een laboratorium die de samples heeft geanalyseerd en de resultaten intussen heeft doorgestuurd. Inmiddels is er reeds 3 keer vergaderd met de relevante actoren en zijn de belanghebbenden ook geïnformeerd.

Op dit moment zijn de resultaten van de samples en de zaak, in samenspraak met de Maritieme Autoriteit en NIMOS volledig overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Het OM is nu gevraagd om conform de regelgeving de werkzaamheden van het NCCR over te nemen en af te handelen. “Hiermee zal nu moeten worden volstaan en moeten wij het Openbaar Ministerie de gelegenheid geven hun werk op een correcte wijze uit te voeren. De gemeenschap zal te zijner tijd nader geïnformeerd worden”, geeft de kolonel aan.