De Boodschap
Volksgezondheid

Negen focuspunten Nationaal herstelplan gezondheidszorg 2022-2025

In het Assuria high rise gebouw heeft op 19 juli jongstleden de lancering van het Nationaal Herstelplan voor de Gezondheidszorg plaatsgevonden. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, is zeer verheugd over de inzet van de gehele gezondheidssector, die haar krachten heeft gebundeld om gezamenlijk de vraagstukken structureel aan te pakken. “De vraagstukken die al decennialang spelen, gaan wij structureel en gezamenlijk oplossen. Uw daadkracht en inzet is hiervoor hard nodig.” Programmadirecteur Marc Sprenger presenteerde in de aanwezigheid van alle stakeholders in de gezondheidssector, de negen focuspunten van het Nationaal Herstelplan. De Medische Zending, de ziekenhuizen, tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten, specialisten, verzekeringsmaatschappijen, AdeKus, RGD, het zorgpersoneel, de consumentenkring en overige actoren waren allen vertegenwoordigd tijdens deze high level meeting in het Assuria high rise gebouw.

Het Nationaal Herstelplan voor de Gezondheidszorg 2022-2025, is een combinatie van eerder ontwikkelde beleidsdocumenten en actuele vraagstukken in de sector. Het ultieme uitgangspunt is het verbeteren van de gezondheidszorg in Suriname. Een preventieve, bereikbare, betaalbare en betrouwbare gezondheidszorg voor iedereen. De negen focuspunten, ook wel programma’s genoemd, worden gecoördineerd door een programmaleider, die als trekker en aanspreekpunt fungeert. Binnen twee jaren worden de vraagstukken effectief en efficiënt aangepakt en zullen zoveel mogelijk problemen tot het verleden behoren. De focus van het Nationaal Herstelplan is niet alleen op preventie maar ook het verbeteren van onze zorgverzekering, meer evenwichtige beloning in de zorg, het verbeteren en efficiënter maken van de zorg in ziekenhuizen, betere moeder-kind zorg, mentale gezondheidszorg, betere beschikbaarheid van medicijnen en verbetering van apparaten in de ziekenhuizen. Ook moet de versterking van de basisgezondheidszorg door de huisartsen, medische zending en RGD.

De negen focuspunten: programma’s van het Nationaal Herstelplan Gezondheidszorg

Programma Programmaleider
Programma modernisering Bazo  Vinoj Sewberath Misser
Programma Integrale Bekostiging en Efficiency Intramurale Zorg Angèle Wallerlei – Kumbangsila
Programma Preventie en Gezondheidsbevordering Jerry Toelsie
Programma Modernisering Beloningsstructuur en Opleiding Gezondheidszorg Nensy Bandhoe
Programma Modernisering Geneeskundige Inspectie en Zorg continuïteit Pieter Voigt
Programma Modernisering Eerste-lijn Gezondheidszorg Indra Moenesar
Programma Verbetering Farmaceutische Hulp Anoep Gopie
Programma Modernisering Zorgtechnologie Rohma Banwari
Programma Oprichten Public Health Autoriteit Suriname (PHAS) Radjesh Ori

Voor alle negen programma’s zijn enkele uitdagingen waar Suriname mee te kampen heeft de rode draad. De gezondheidssituatie en leefstijl, het hoge verwachtingsniveau in de gezondheidszorg, de inrichting van de processen en systemen en de gedeelde verantwoordelijkheden zijn specifieke aspecten. Het Nationaal Herstelplan gaat ervoor zorgen dat elke burger in ons land toegang heeft tot de gezondheidszorg en dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen. Om dit ambitieuze plan te kunnen realiseren wordt er een aparte directoraat ‘herstelplanzorg’, ingesteld. Sprenger benadrukt dat dit plan alleen kan worden gerealiseerd als iedereen zijn schouders eronder zet en het belang van Suriname vooropstelt. In de komende periode zullen alle actoren in de gezondheidssector en daarbuiten betrokken worden voor het duurzaam implementeren van het Nationaal Herstelplan voor de Gezondheidszorg.

Echter aan het begin van de presentatie wijst Sprenger erop dat er zeer acute problemen zijn in de gezondheidszorg waar op kort termijn meer geld voor nodig is. Het betreft met name artikelen die de ziekenhuizen nodig hebben. De Raad van Ministers (RvM) heeft daarom op voorstel van minister Ramadhin, de goedkeuring gegeven aan een noodfonds van SRD 100 miljoen. Alle ziekenhuizen hebben een lijst ingestuurd van de acute benodigdheden. Na controle worden zoveel mogelijk zaken op kort termijn besteld.