De Boodschap
Kabinet van de President

Nieuw Staatsbesluit ter uitvoering van de Anti-corruptiewet

De president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, heeft tijdens de Regeringsraad Vergadering van woensdag 30 augustus 2023, een nieuw staatsbesluit uitgevaardigd ter uitvoering van de Anti-corruptiewet (S.B. 2017 no. 85). Dit besluit genaamd “Besluit Verklaring van Inkomen en Vermogen en Register Ontvangstbewijzen,” heeft als doel de financiële positie van publieke functionarissen in Suriname transparanter te maken en mogelijke corruptie tegen te gaan. De President benadrukt dat het nieuwe besluit een balans zoekt tussen transparantie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van publieke functionarissen. De informatie uit de Verklaring van Inkomen en Vermogen wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze is opgevraagd en is onderhevig aan de relevante wetten en regelgeving.

Het nieuwe staatsbesluit is gebaseerd op artikel 9, lid 5 en artikel 11, lid 3 van de Anti-corruptiewet en introduceert de verplichte “Verklaring van Inkomen en Vermogen” voor publieke functionarissen. Deze verklaring omvat gedetailleerde informatie over het inkomen, vermogen en andere financiële bezittingen van de betreffende functionarissen. De verklaring moet periodiek worden ingediend bij een notaris naar keuze en wordt vertrouwelijk bewaard. Daarnaast regelt het staatsbesluit de inbewaringgeving van de Verklaring van Inkomen en Vermogen, de registratie van ontvangstbewijzen bij de Anti-corruptie Commissie en de bijbehorende procedure voor het opvragen van deze verklaringen door gerechtelijke autoriteiten in het kader van strafrechtelijke onderzoeken.

Eerder dit jaar is de Anti-corruptie Commissie geïmplementeerd en zij is direct aan de slag gegaan. Deze Commissie, belast met het toezicht op de Anti-corruptiewet, zal het Register van Ontvangstbewijzen beheren en de nodige maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie te waarborgen.

Dit nieuwe staatsbesluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de afkondiging ervan. De minister van Justitie en Politie zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit besluit.

Dit initiatief benadrukt de toewijding van de Surinaamse regering aan het bevorderen van integriteit en het bestrijden van corruptie binnen de overheid. Het nieuwe beleid benadrukt de verantwoordelijkheid van publieke functionarissen om volledige en accurate informatie te verstrekken over hun financiële positie en draagt bij aan een eerlijke en transparante bestuurscultuur in Suriname.