De Boodschap
Kabinet van de President

Actoren bediscussiëren routekaart naar Nationaal Klimaatakkoord

Suriname zit in het proces om te komen tot een Nationaal Klimaatakkoord (NCA). Het doel is om onder meer toegang te krijgen tot nieuwe bronnen van klimaatfinanciering. Een van de activiteiten binnen het proces is het uitzetten van een inclusieve multisectorale roadmap (Inclusive Multi-sector Climate Change Engagement Roadmap “IMUS-CCE Roadmap). Hiervoor is op dinsdag 7 februari een workshop van start gegaan, die over vier dagen afgewerkt zal worden. Tijdens deze meeting maakt het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) diverse actoren bekend met het proces om te komen tot de roadmap.

Gedurende het hele proces tot aan de goedkeuring van het NCA en de uitvoering van acties zal er volledig rekening worden gehouden met de Inheemse en in stamverband levende volken. Binnen het proces zal voortgebouwd worden op een reeks resultaten die zijn behaald in het kader van een aantal programma’s die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Bij het opstellen zullen overheids- en niet-gouvernementele actoren betrokken worden. Aanwezig op de workshop zijn dan ook de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos), de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), Green Heritage Fund Suriname (GHFS), Stichting Waterforum Suriname, het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR), Suriname Conservation International, de UNDP en afgevaardigden van verschillende ministeries.

Ivette Patterzon, onderdirecteur Klimaatverandering op ROM geeft aan dat er op de eerste dag inleidingen betreffende de sectoren land, water en sanitatie worden gehouden als te zijn sectoren waar klimaatverandering van invloed op is. Tijdens de workshop zullen bestaande of nieuwe prioriteiten dan wel activiteiten met de aanwezigen worden bediscussieerd. Het ligt in de bedoeling de resultaten die hieruit voortvloeien mee te nemen in het Nationaal Klimaatakkoord. Met een NCA wordt volgens onderdirecteur Patterzon beoogd dat er nationale eenduidigheid is over de richting die Suriname wil opgaan met betrekking tot klimaatverandering. Verder moeten hiermee de nodige activiteiten in kaart gebracht worden; activiteiten waar Suriname technische dan wel financiële assistentie nodig heeft. Het gaat allemaal om zaken die dan reeds met de belanghebbenden besproken zijn.

De IMUS-CCE Roadmap wordt geleid door het ministerie van ROM met als secretariaat de directie Klimaatverandering. Hoewel de roadmap geen formeel document is dat officieel is gecontroleerd door een nationaal mechanisme, volgt het zeer nauw de conclusies en aanbevelingen van de startbijeenkomst op 21 oktober 2022. De routekaart zal tevens de laatste reeks outputs integreren die al zijn geleverd in het kader van de verschillende initiatieven. Het doel is om het Nationaal Klimaatakkoord (NCA) aan het begin van het 3e kwartaal van 2023 af te ronden en te ondertekenen. Aanvullende reeds gemobiliseerde middelen omvatten ondersteuning van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) voor de inschakeling van een internationale adviseur die de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zal assisteren bij de ontwikkeling van de MUS-CCE Roadmap en gerelateerde activiteiten in 2023.