De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Arbeidsinspectie na 13 jaar versterkt met 24 arbeidsinspecteurs

Alle vierentwintig aspirant-arbeidsinspecteurs, die hebben deelgenomen aan de negen maanden durende opleiding tot junior-arbeidsinspecteur, hebben deze opleiding met succes afgerond. Op vrijdag 2 juni 2023, mochten zij op feestelijke wijze hun diploma in ontvangst nemen. Hiermee is het jarenlange afgeslankte korps van arbeidsinspecteurs weer enigszins op peil gekomen, hoewel nog niet op de gewenste sterkte om landelijk toe te zien op de naleving van de arbeidswetgeving. Bij deze gelegenheid hebben verschillende sprekers de geslaagden toegesproken. 

Minister Steven Mac Andrew legde in zijn toespraak de nadruk op het belang van de rol van de Arbeidsinspectie in de samenleving en het garanderen van Decent Work. Het ministerie zet zich volgens hem onvermoeid in om arbeidswetten te maken, gericht op een zekere maatschappelijke ordening, met name in de relatie tussen werkgever en werknemer, maar ook wat betreft sociale protectie. Deze inspanning zou volgens hem een vergeefse poging zijn geweest als de wetten niet zouden worden nageleefd. Tegen deze achtergrond vindt hij de rol van de Arbeidsinspectie, die toezicht dient te houden op de naleving van de wetten, onmisbaar in het streven naar Decent Work voor alle werkenden in ons land.

Toen hij in 2022 aantrad als minister stond het aanvangen van deze opleiding hoog op zijn prioriteitenlijst, temeer daar de Arbeidsinspectie al 13 jaar geen aanwas meer kreeg van arbeidsinspecteurs, omdat de opleiding maar niet kon aanvangen. De opleiding is een basisvoorwaarde voor het benoemen van arbeidsinspecteurs. Hij deelde zijn gehoor mee dat de volgende opleiding tot junior-arbeidsinspecteur nu al in voorbereiding is, terwijl de groep van geslaagden spoedig een aanvang zal mogen maken met de opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) om meer armslag te krijgen bij de controlewerkzaamheden in bedrijven. De bewindsman heeft beloofd dat middels trainingen de arbeidsinspecteurs steeds toegerust zullen worden met de nodige kennis om te kunnen inspelen op ontwikkelingen en uitdagingen op het vlak van arbeidsverhoudingen, arbeidsbescherming, veiligheid alsook gezondheid op de werkvloer. In dit kader memoreerde de bewindsman het feit, dat de groep tijdens haar trainingstraject ook een internationale training betreffende kinderarbeid heeft kunnen volgen.

De inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie, Rowan Noredjo, heeft in zijn spreekbeurt de moeilijke omstandigheden genoemd waaronder de Arbeidsinspectie al jaren functioneert, terwijl de samenleving hooggespannen verwachtingen heeft over het inspectieapparaat. Bij zijn aantreden als hoofd van de Arbeidsinspectie vijf jaren geleden, heeft hij uitdagingen van wanhoop aangetroffen. Deze heeft hij intussen kunnen omzetten tot uitdagingen van hoop. Zijn aanpak vanaf toen is gericht op transformatie van de Arbeidsinspectie tot een modern inspectie apparaat, waarbij constante vorming van de arbeidsinspecteurs een belangrijk onderdeel van is. Hij vertelde dat de situatie voor de aspirant-inspecteurs die jaren hebben gewacht op de opleiding, op een bepaald moment uitzichtloos voor hen werd en zij geen hoop meer hadden dat de opleiding nog zou starten. Met de inzet van de huidige minister kon de opleiding volgens hem vorig jaar augustus van start gaan.

John Bliek, ILO Specialist Enterprise Cooperatives and Rural Development, die in het kader van de uitvoering het derde Decent Work Country Programme voor Suriname in ons land vertoeft, was ook aanwezig. Vanuit het perspectief van de Internationale Arbeidsorganisatie wees hij de pas geslaagde arbeidsinspecteurs op hun rol en verantwoordelijkheid die zij hebben bij de naleving van arbeidswetten en internationale arbeidsconventies. De best geslaagde aspirant-arbeidsinspecteur is, Roqieb Karta van het district Nickerie die aldaar werkzaam is op de dependance van de Arbeidsinspectie. De overige best geslaagden zijn: Purl Zinhagel, Effeny Dahan, Gene Tay, Anita Nandpersad en Kamit Grace. De geslaagden hebben Imro Smith (vak Communicatie) en Inez Zorgvliet (vak Nederlands) uitgeroepen tot de beste docenten van deze opleiding.