De Boodschap
Kabinet van de President

CDS en staatsmedia wisselen van gedachten over samenwerking

Coördinator Marlon Hoogdorp, die leidinggeeft aan het Interim Managementteam (IMT) bij de Communicatie Dienst Suriname (CDS), heeft op dinsdag 14 juni 2022 samen met directeuren van de verschillende staatsmedia van gedachten gewisseld over de samenwerking met het communicatie-instituut. Het betrof in eerste instantie kennismakingsgesprekken waarbij zaken in breder perspectief zijn besproken met de directeuren van Stichting Radio Boskopu Suriname, Stichting Radio Omroep Suriname (SRS), de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) en de Algemene Televisie Verzorging (ATV). De functionarissen zijn het met elkaar eens dat de samenwerking en daarmee de informatieverschaffing naar het groter publiek effectiever moet geschieden.

Hoogdorp is tevreden met de ontmoeting met de directeuren. Volgens hem is iedereen nodig om de totale gemeenschap met de overheidsinformatie te bereiken. “Om overal en alle lagen van de gemeenschap te bereiken moet je met alle relevante mensen en instanties werken. De staatsmedia spelen daarin een belangrijke rol”, zegt de gedelegeerde. Hij spreekt van collega en partners met wie de samenwerking geëvalueerd wordt c.q. gecontinueerd zal worden. De coördinator merkt op dat elk medium een sociaal maatschappelijke taak heeft, ook de staatsmedia. Van de directeuren wilde hij graag vernemen hoe zij dat doen en wat hun inzichten zijn in het bereiken van een gedegen informatieverschaffing naar gemeenschap. Hij geeft in de samenwerking prioriteit aan een goede verstandhouding, gedegen communicatie, begrip voor elkaar en concrete afspraken. Hoewel er gesprekken zij geweest, zijn de functionarissen nog niet tot concrete afspraken gekomen. Er zijn volgens coördinator Hoogdorp wel globale intenties neergezet waarop voortgeborduurd zal worden. Daarnaast zal er ook een plan van aanpak samengesteld worden. Het ligt in de bedoeling dat de partners in elk geval iets voor elkaar gaan betekenen en er vooral van de jarenlange ervaring van de staatsmedia gebruik wordt gemaakt, dat niet alleen, maar ook van de expertise waarover alle partijen beschikken. De coördinator spreekt daarom van een wederzijde wisselwerking waarin iedereen een rol speelt en de feedback van de gemeenschap ook telt.

STVS-directeur Raoul Abisoina zegt dat het aspect van communicatie niet onderschat moet worden. Hij noemt het een belangrijk bindmiddel, waardoor het cruciaal is dat overheidsmedia samen optrekken. Er zal op een meer frequente basisinformatie naar de gemeenschap gebracht moeten worden. “STVS kan zeker haar ervaring inzetten in de samenwerking. We zijn ready en staan open en we kunnen van elkaar leren”, aldus de STVS-directeur, die zegt beide partijen er baat aan moeten hebben. Hij merkt op dat STVS als oudste en grootste televisiestation met een groter bereik niet erbuiten gelaten kan worden wanneer het gaat om de overheidscommunicatie. Verder is eenduidigheid in samenwerking van belang om dezelfde richting op te gaan. “Het moet als één instantie met een gemeenschappelijk doel”, aldus directeur Abisoina.

“We hebben elkaars visie op tafel gelegd en ze vertonen flink wat raakvlakken”, zegt SRS-directeur Earnie Eenig. Hij merkt op dat er in de gemeenschap veel meer behoefte is aan informatie vanuit de overheid. De balans op dit stuk is ondergesneeuwd geraakt door informatie op social media. Directeur Eenig meent verder dat er meer gedaan moet worden om de grassroots te bereiken met de boodschap van de overheid. Een samensmelting van ervaring van CDS en de SRS zou moeten leiden tot betere resultaten in die communicatie van de overheid naar verschillende groepen. Volgens de SRS-functionaris willen mensen betrokken zijn en via de SRS bestaat de mogelijkheid dat mensen interactief erbij horen. Op dit stuk zouden de twee instanties veel meer voor elkaar kunnen betekenen.

Vanuit Radio Boskopu zijn er voorstellen en aanbevelingen gedaan om meer gebruik te maken van content van CDS. Daarnaast is de deur opengelaten opdat CDS ook bij Boskopu terecht kan om de gemeenschap breder te informeren en interactief met haar bezig te zijn. Het betekent dat beleidsmakers en departementsdirecteuren hiertoe de gelegenheid krijgen. Directeur Ivan Summerville zegt dat de staatsmedia de taak hebben om de gemeenschap te voorzien van de nodige informatie. Tijdens het onderhoud met coördinator Hoogdorp is van gedachten gewisseld over CDS-programma’s zoals Granlanti Koranti en de live persconferenties. Radio Boskopu wil voornamelijk haar luisterdichtheid vergroten, om dit te bereiken zal ook de overheidsinformatie breder gebracht moeten worden.

ATV-directeur Aruna Duttenhofer-Sardjoe zegt dat haar medium en CDS op dezelfde lijn zitten wanneer het gaat om het overbrengen van de overheidsinformatie. Hoewel er nog geen concrete strategieën over de samenwerking ATV-CDS zijn besproken, hebben partij wel de basis daartoe gelegd. “De samenwerking is op dit moment heel goed. We hebben een minimale samenwerking en willen die uitdiepen en een beetje meer gebruikmaken van elkaars resources”, aldus de ATV-functionaris.