De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Directoraat Veeteelt houdt bewustmakingsactiviteit over vogelgriepvirusinfecties

Het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op vrijdag 9 juni jongstleden een bewustmakingsactiviteit gehouden over de vogelgriepvirusinfecties die zich over het Zuid-Amerikaanse continent verspreiden. Zelfs Suriname, in zijn uniekheid is niet veilig voor deze dreiging. Het is daarom dat het directoraat Veeteelt in een sessie haar stakeholders getracht heeft te informeren en voor te bereiden.

Aviaire Influenza, klassieke vogelpest of vogelgriep, is een virus dat normaliter bij pluimvee (gevogelte) voorkomt. Het Hoog Pathogene Aviaire Influenza virus (HPAI) of te wel H5 N1, is het virus dat van dier op mens kan overslaan en bij de mens een ernstige ziekte kan veroorzaken.

In een eerder stadium heeft het directoraat Veeteelt het veldpersoneel en betrokken medewerkers in een sessie voorgelicht en in alertheid gebracht. Drs. Faizel Willnis, onderdirecteur Veterinaire Diensten heeft middels een stappenplan gepresenteerd hoe een grondige risicoanalyse van de mogelijke overdrachtsroutes van Brazilië naar Suriname uitgevoerd moet worden en hoe deze te identificeren. Dit betreft namelijk de beoordeling van de risicofactoren die verband houden met de migratie van wilde vogels, de handel in pluimvee en andere mogelijke wijzen van introductie van ziekten.

Hoe de surveillance doelstellingen worden vastgesteld, het surveillancenetwerk, welke een uitgebreid netwerk van passieve en actieve componenten omvat. Het netwerk moet gebieden bestrijken waar wilde vogels samen komen, de gedomesticeerde pluimveehouderijen (inclusief koppels in de achtertuin), kippenzaken, gezondheidsdiensten, regionale klinieken en punten van binnenkomst zoals luchthavens en grensovergangen. De bestaande passieve surveillancesystemen worden versterkt door mechanismen voor het melden van ziekten te verbeteren.

De gerichte actieve surveillance om Hoog Pathogene Aviaire Influenza (HPAI) – gevallen proactief op te sporen kan door wilde vogels regelmatig te bemonsteren en door het testen van zowel wilde vogels als gedomesticeerd pluimvee in gebieden met een hoog risico. Voor monitoring van wilde vogels is van belang samen te werken met de natuurbeschermingsautoriteiten en natuur exploitanten. Voor de capaciteitsopbouw zullen er trainingen en middelen aan laboratoriumpersoneel, voorlichters en inspecteurs, dierenartsen, artsen en relevante belanghebbenden aangeboden worden om hun kennis van HPAI – surveillance-, preventie- en controlemaatregelen te verbeteren.

Voor de informatie-uitwisseling en samenwerking is van belang, het delen van relevante gegevens, uitbraakrapporten en onderzoeksresultaten om zo een gecoördineerde reactie op HPAI mogelijk te maken. Het uitvoeren van effectieve risico- communicatiecampagnes om het bewustzijn over vogelgriep, de mogelijke gevolgen ervan en preventieve maatregelen te vergroten. De Veterinaire Diensten heeft een respons- en paraatheidsplanning, welke strategieën bevatten voor snelle inperking, ruiming van besmette vogels, desinfectie en communicatieprotocollen. Het directoraat Veeteelt zal tezamen met alle betrokken actoren en volgens het uitgestippelde programma handelen bij elke verdenking en vraagt allen om mee te werken en waakzaam te blijven.