De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Evenwichtige uitvoering derde Decent Work Country Programme vereist

De Nationale Commissie Decent Work heeft op woensdag 29 maart 2023 in het gebouw van SIVIS (Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname) een seminar gehouden voor vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Het doel van dit seminar was om de uitvoering van het derde Decent Work Country Programma (DWCP SU III) met elkaar te bespreken wat ook is gebeurd en waarbij goede afspraken met elkaar zijn gemaakt over de prioriteiten,  outputs, outcoms en de vereiste indicatoren. Er zijn verschillende presentaties gehouden door de commissie over de prioriteiten van het programma zoals: het creëren van banen; productiviteit en duurzame groei; bestaanszekerheid van zowel werknemers als ondernemers; menselijk kapitaal en skillsontwikkeling; arbeidsmarktbestuur; en arbeidsrechten.   

Minister Steven Mac Andrew heeft aan het begin van het seminar de participanten toegesproken. Hij begon met het accentueren van het belang van het seminar, door te stellen dat Decent Work hoog staat op de agenda van de Surinaamse regering. De bewindsman heeft deze gelegenheid te baat genomen om een historische uiteenzetting te geven vanaf 1999 toen ons land zich een paar keren heeft gecommitteerd aan Decent Work. Met deze historische uiteenzetting heeft hij willen benadrukken dat wij als land de plicht hebben om te werken aan de vier pilaren van het concept Decent Work die de grondslag vormen voor: sociale dialoog, sociale protectie, creatieve werkgelegenheid en arbeidsstandaarden/arbeidswetgeving. Hij wees de participanten erop dat in 2015 ons land zich opnieuw heeft gecommitteerd aan Decent Work door zich te scharen achter de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarbij Decent Work opnieuw wordt benadrukt bij het ontwikkelingsdoel 8 “Eerlijk werk en economische groei’. Ook in de regio zijn er volgens hem verschillende momenten geweest waarbij Suriname zijn zegen heeft gegeven aan Decent Work.

Minister Mac Andrew bracht de aanwezigen in herinnering dat Suriname in 2015 het eerste DWCP ondertekende met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en intussen heeft het land twee DWCP’s succesvol uitgevoerd. Volgens hem is Suriname, door het aangegane commitment, verplicht om verder gestalte te geven aan de doelen van de SDG’s waaronder Decent Work. Hij vertrouwt erop dat de Nationale Commissie Decent Work alle neuzen van de betrokken partijen in dezelfde richting krijgt, waardoor ook het derde DWCP een succes kan worden. Bij de implementatie van het programma pleit hij voor een evenwichtige uitvoering met de bedoeling dat in gelijke mate vorderingen worden geboekt bij de vier pijlers van het programma. Hij is voorstander van een uitgebalanceerde aanpak ter voorkoming dat de focus slechts komt te liggen op  de invulling van een pilaar, waardoor er onnodige issues kunnen onstaan bij de overige pilaren wat niet goed zal zijn voor een gestaag streven naar decent work voor iedereen in ons land.

De voorzitter  van de Nationale Decent Work Commissie, Glenn Piroe, die de participanten ook toesprak riep de betrokken partijen op om zich optimaal in te zetten bij de implementatie van het programma, opdat de verwachte resultaten binnen het afgesproken tijdpad kunnen worden behaald. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn waardering uit te spreken aan alle personen en partijen voor hun bijdrage aan de totstandkoming van het derde DWCP. Ook bij de implementatie van het programma rekent hij op een goede samenwerking met alle stakeholders.