De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Grote belangstelling voor plenaire sessie PSR

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft een plenaire sessie gehouden over het Public Sector Reform programma. Bij deze sessie, gehouden op donderdag 22 september in het Lalla Rookh gebouw, waren de hoofden van alle Personeelszaken (PZ) of HRM-afdelingen alsook de departementsdirecteuren van alle ministeries aanwezig. Het doel hiervan was om alle actoren te voorzien van de juiste informatie over de uitvoer van het Public Sector Reform Uitvoeringsplan. Presentaties werden verzorgd door Jules Richaards, Sharon Boldewijn en Henk Sidoel.

Met deze plenaire sessie is dan ook de officiële start gegeven voor de verplichte lansdienarenregistratie (LDR) welke zal plaatsvinden in de periode 01 oktober tot en met 31 december 2022. In deze periode kunnen ook ambtenaren die uit overheidsdienst willen treden, zich registreren.

“Het besef dat het overheidsapparaat gezonder gemaakt moet worden bestaat reeds tientallen jaren”, onderstreept minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken. De bewindsman haalt verder de ambtenarenstop van sinds 1970 ter herinnering. Daarvan waren een tweetal projecten in voorbereiding. Van de twee projecten zijn componenten ervan deels of geheel uitgevoerd. Deze projecten waren het “Opzet strategisch plan voor de hervorming van de publieke sector in Suriname”, PSR in 2001, en het Public Sector Management Strengthening Program (PSMSP) – (Regering van Suriname/IDB in 2004). “Blikkend op het huidig functioneren van het Surinaams overheidsapparaat merken wij dat deze hervormingen nog niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd en dat er nog genoeg ruimte tot verbetering bestaat”, geeft minister Somohardjo te kennen. Volgens de bewindsman wordt succesvolle reorganisatie immers gezien als een pre-conditie om ontwikkelingsinitiatieven te kunnen ontplooien.

Tijdens de bijeenkomst zijn twee hoofdactiviteiten uit het Uitvoeringsplan PSR aan de orde gekomen, namelijk:
Hoofdactiviteit1; Het opschonen van het landsdienarenbestand middels een verplichte landsdienarenregistratie
Hoofdactiviteit 2; Het opzetten en uitvoeren van een programma voor het vrijwillig uittreden uit overheidsdienst
3. Het ontwikkelen en uitvoeren van een omscholingsprogramma voor landsdienaren, zal in een andere fase aan de orde gesteld worden.

“Het opschonen van het landsdienarenbestand is noodzakelijk om een goede overheidsadministratie te kunnen voeren en daarbij accuraat het exacte aantal landsdienaren en de kwalificaties die zij bezitten vast te kunnen stellen. Het moment is nu aangebroken om het landsdienarenbestand op te schonen en de personele administratie te moderniseren en te actualiseren”, benadrukt de BiZa-minister.

Een tweede aandachtspunt tijdens deze sessie was de vrijwillige uitdiensttreding van landsdienaren. Er zijn drie categorieën van landsdienaren geïdentificeerd binnen deze exercitie:

  1. Categorie A: het vroegtijdig uittreden van ambtenaren vanaf 55 jaar met 35 dienstjaren;
  2. Categorie B: het vroegtijdig uittreden van landsdienaren die ongeacht hun leeftijd een diensttijd hebben vervuld van 0-5 jaar. De landsdienaar ontvangt gedurende een vastgestelde periode een productiestimulus. Daarnaast mag de landsdienaar 36 maanden na het verleende ontslag gebruik maken van de SZF-ziektekosten verzekering. De stimulus wordt niet eenmalig maar maandelijks uitgekeerd.
  3. Categorie C: 18 maanden regeling. In dit kader wordt gedacht aan het vrijwillig uittreden van landsdienaren die gebruik wensen te maken van de 18 maandenregeling (artikel 69a lid 3 van de Personeelswet), zij die na omscholing in dienst zullen treden in de particuliere sector of binnen sociaal maatschappelijke organisaties tewerkgesteld zullen worden of zij die ontslag willen aanvragen onder toekenning van een eenmalige uitkering.

“De opkomst en de vele vragen uit het publiek geeft aan dat Public Sector Reform nu meer dan ooit een noodzaak is en geeft hoop dat het dit keer wel gaat lukken”,  aldus minister Somohardjo.