De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

LVV benadrukt dierenwelzijn op Werelddierendag

Jaarlijks wordt wereldwijd op 4 oktober Werelddierendag gevierd. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan dieren, dierenrechten en dierenwelzijn. Dierenwelzijn betekent ‘de fysieke en mentale toestand van een dier in relatie tot de omstandigheden waarin het leeft en sterft’. De leidende principes op het gebied van het welzijn van dieren, zijn onder meer de ‘Vijf Vrijheden’. Deze vijf vrijheden, ontwikkeld in 1965 en algemeen erkend, beschrijven de verwachtingen van de samenleving voor de omstandigheden die dieren zouden moeten ervaren wanneer ze onder menselijke controle staan, namelijk:

  • Dieren zijn gevrijwaard van honger, dorst of onjuiste voeding
  • Dieren zijn gevrijwaard van fysiek en fysiologisch ongerief
  • Dieren zijn gevrijwaard van pijn, verwonding of ziekten
  • Dieren zijn gevrijwaard van angst en chronische stress
  • Dieren zijn vrij om een natuurlijk soorteigen gedragspatroon te kunnen hebben

Dierenwelzijn betreft de kwaliteit van het leven van het dier, waarbij de houder de ‘vijf vrijheden’ respecteert en daarmee de grenzen van het aanpassingsvermogen van het dier niet overschrijdt.

In het kader van Werelddierendag is het dan ook van belang stil te staan bij de rol van de overheid en met name het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) met betrekking tot dierenwelzijn. De overheid bepaalt de randvoorwaarden waarbinnen ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen werken aan verduurzaming, soms stimuleren, faciliteren en waarderen van dierenwelzijn.

De overheid zal altijd verantwoordelijk zijn en blijven voor het bepalen van de randvoorwaarden en de naleving hiervan en is hierdoor dus verantwoordelijk voor het maken van regels, voorlichting en onderzoek met betrekking tot dierenwelzijn.

Om invulling te geven aan haar taken en verantwoordelijkheden beschikt het ministerie van LVV over de Wet van 16 januari 2017, inhoudende regels met betrekking tot welzijn van dieren en het Staatsbesluit van 2 februari 2018, ter uitvoering van deze artikelen. De afdeling Dierenwelzijn op het LVV-directoraat Veeteelt heeft tot taak dierenwelzijn te promoten en het bewustwordingsproces bij de samenleving te versterken.

Echter is de concrete invulling van dierenwelzijn in de houderij geen zaak alleen vanuit de overheid. Dierenwelzijn is een breed onderwerp en dient daarom ook breed door de inwoners, verenigingen en organisaties gedragen te worden. Mensen die dieren houden hebben ook de verantwoordelijkheid deze dieren zodanig te verzorgen dat zij een waardige behandeling genieten, vrij van pijn en honger.

Op deze speciale dag wil het ministerie van LVV de samenleving oproepen mee te helpen aan de invulling van dierenwelzijn. Help mee om Suriname te heffen naar een hoger niveau betreffende dierenwelzijn, zodat zowel mens als dier een waardig bestaan kunnen hebben.