De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Amoksi bezoekt College voor de Rechten van de Mens

Op 28 maart 2022 heeft een delegatie onder leiding van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie een oriëntatiebezoek gebracht aan het College voor de Rechten van de Mens in Nederland. Een mensenrechteninstituut is een compleet onafhankelijk functionerend orgaan, dat zich primair bezighoudt met het landelijk bevorderen en beschermen van mensenrechten. Tijdens het bezoek werd onder andere het praktisch functioneren van het instituut bediscussieerd. Ook werden enkele artikelen uit de wet op basis waarvan het instituut functioneert, besproken.

Het ministerie van Justitie en Politie, met name het Bureau Mensenrechten, is nu bezig de Wet Mensenrechten Instituut op te stellen. Hierna is het de bedoeling dat er wordt overgegaan tot bemensing en operationalisering hiervan. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een presentatie verzorgd waarbij de functies en taakstellingen uitgebreid werden belicht. De vertegenwoordigers hebben aangegeven bereid te zijn Suriname, indien en waar nodig, assistentie te verlenen.

De minister en zijn delegatie hebben verder gesprekken gevoerd met topfunctionarissen van Nederlandse justitiële en politionele diensten. Bij deze gesprekken hebben beide partijen steeds aangegeven bereid te zijn om de samenwerking tussen Suriname en Nederland te versterken. Er is onder andere gesproken over capaciteitsversterking en de verlening van technische assistentie voor het Hof van Justitie, de politie en de brandweer in Suriname. Het versterken van de instituten die zich met alle vormen van criminaliteitsbestrijding bezighouden kwam ook aan de orde. Ondermijning, drugshandel en andere grensoverschrijdende criminaliteit treft beide landen en samenwerking is op dit gebied een noodzakelijkheid.

De delegatie heeft eveneens een gesprek gevoerd met de Center for Legal Cooperation (CILC). CILC is een Nederlands uitvoeringsorgaan dat zich bezighoudt met capaciteitsversterking voor juridische instanties zoals de Raad van de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de gerechtsdeurwaarders. Er zijn gesprekken gevoerd over de versterking en ondersteuning van Surinaamse juridische overheidsinstanties door middel van trainingen en opleidingen.