De Boodschap
Financiën & Planning

Minister Financiën en IDB tekenen leningsovereenkomsten voor USD 170 miljoen

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning en Adriana La Valley, de IDB-vertegenwoordiger in Suriname, hebben twee leningsovereenkomsten getekend voor een totaalbedrag van USD 170 miljoen. De ondertekening vond op dinsdag 12 december plaats op het ministerie van Financiën en Planning. De eerste overeenkomst betreft een policy based loan (PBL), waarbij Suriname een bedrag van USD 150 miljoen als begrotingssteun zal ontvangen. De PBL is een lening waarbij Suriname hervormingen binnen een bepaald gebied moet uitvoeren. Deze lening betreft ‘Support to public management and transparency policies in Suriname’.

Centraal hierbij zijn dus de hervormingen op het gebied van overheidsmanagement en transparantie van bestuur. De overheid van Suriname heeft voor het voldoen aan deze lening tal van maatregelen moeten voorbereiden en uitvoeren. Voor de verbetering van de integriteit en het anti-corruptie beleid binnen de overheid, hebben onder andere plaatsgevonden: de aanpassing van de Personeelswet; de verplichte landsdienarenregistratie; goedkeuring van wetgeving op het gebied van gelijke behandeling inzake arbeid; activering en benoeming leden Anti-corruptie Commissie; besluit verklaring van inkomen en vermogen en register ontvangstbewijzen van hoge functionarissen conform de anticorruptie wet.

Met betrekking tot de ondersteuning van de transparantie in het financieel management van de overheid zijn via de Rekenkamer de volgende activiteiten uitgevoerd: Een diagnose en actieplan op basis van de zogenoemde SAI Performance Measurement Framework (PMF) assessment; de Financial Audit and Compliance Audit manuals alsook het handboek voor Quality Control and Assurance op de begrotingsuitvoering. Deze zijn ook bekend als het Handboek voor rechtsmatigheidsonderzoek. Al deze producten zijn conform de International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). Ook is binnen de Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) een inventarisatie gemaakt van alle databronnen en zal daarmee inhoud gegeven worden aan een InvestmentMap platform voor de extractive sector in Suriname.

Een ander aandachtspunt betreft de versterking van het financieel integriteitsraamwerk. Hierbij zijn onder andere geformuleerd het AML CFT CPF Nationaal Strategisch Plan en Actieplan 2022-2025, de sectorale risicoanalyse voor de bankensector in Suriname, de aanname van de wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorisme Financiering (WMTF) in lijn met internationale FATF-standaarden. Suriname krijgt via de IDB de ondersteuning om deze hervormingen verder uit te voeren.

De begrotingssteun die Suriname zal ontvangen zal voor meer dan de helft besteed worden aan de betaling van achterstallige aflossingen en rente aan de Centrale Bank van Suriname en nationale en internationale crediteuren. Het resterend deel zal geïnvesteerd worden in onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, woningbouw, infrastructuur en het sociaal programma.

In voorbereiding op de negende volks- en woningtelling in 2024 hebben de nodige voorbereidingen met het ministerie van Financiën en Planning, de Stichting ABS en de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank plaatsgevonden. In dit kader vond ook de ondertekening plaats van overeenkomst getiteld ’Programme of support for the population census and the national statistical system of suriname (NSS)’. Het bedrag dat hiermee gepaard gaat is USD 20 miljoen.

Het project heeft als doel het versterken van de capaciteit van het Nationaal Statistisch Systeem van Suriname (NSS). Dit om betrouwbare en nauwkeurige statistieken te verzamelen, analyseren, beheren en delen voor effectieve beleidsvorming en breder gebruik door de samenleving. De specifieke doelen zijn: (i) het ondersteunen van het genereren van kwaliteitsstatistieken over de economie, de samenleving en het milieu; en (ii) de stroom van kwaliteitsstatistieken naar eindgebruikers in het algemeen te verbeteren. Het project zal naast de organisatie van de census veel aandacht besteden aan capaciteitsversterking van het ABS terwijl ook het directoraat E-Gov de nodige ondersteuning zal krijgen ten behoeve van de dataopslag en verspreiding.

De uitvoering van beide projecten ligt in handen van het ministerie van Financiën en Planning.
De leningen hebben een aflossingsvrije periode van 5 en een half jaar, een uitvoeringsperiode van resp. 1 en 5 jaren en een aflossingsperiode van 20 en 25 jaar. De interest is SOFR based en zal liggen tussen de 1-2% per jaar. Vermeldenswaard is dat beide leningen door het Bureau voor de Staatsschuld in samenwerking met het IMF zijn beoordeeld en de Minister de goedkeuring heeft verkregen om deze leningen aan te gaan.