De Boodschap
Openbare Werken

Minister Nurmohamed wil aanpassing Personeelswet 1962

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) gaat een wetsvoorstel indienen om enkele artikelen van de Personeelswet 1962 aan te passen. Vanaf het aantreden van de OW-minister heeft hij onrechtvaardige benoemingen geconstateerd die zich op het laatste moment, kort voor de verkiezingen hebben voltrokken. Om meer ongeoorloofde situaties in de toekomst te voorkomen zullen een aantal artikelen spoedig gewijzigd moeten worden.

Zo zullen aangetrokken ambtenaren die zonder een gedegen onderbouwing en motivering in een functie zijn aangesteld en die niet voldoen aan de huidige gestelde functievereisten aan een her-evaluatie worden onderworpen. Vervolgens worden deze benoemd in een functie die past bij de genoten opleiding van de betrokkenen, waarna die op basis daarvan zal worden bezoldigd. Verder ligt het in de bedoeling dat ambtenaren zonder een gedegen onderbouwing en motivering die benoemd en bevorderd zijn in een hogere functie, maar niet voldoen aan de wettelijke vastgestelde functievereisten, worden teruggebracht in de functie waarin ze oorspronkelijk hebben gediend. Deze groep zal ook dienovereenkomstig worden bezoldigd.

Het is eveneens gebleken dat een aantal van deze ambtenaren niet eens op de hoogte zijn van de eigenlijke taken van het ministerie, geen ervaring hebben in een soortgelijke functie, maar ook de wil ontbreekt om te presteren. De bewindsman benadrukt het feit dat dit tot gevolg kan hebben dat er een situatie van onrechtvaardigheid ontstaat jegens degenen die wel voldoen aan de functievereisten en/of gepresteerd hebben en uiteindelijk kan leiden tot demotivatie binnen het ambtelijk apparaat.

Met de aanvulling van artikel 25 van de Personeelswet wordt beoogd ambtenaren die na evaluatie niet voldoen aan de functievereisten terug te brengen in de oorspronkelijk gediende functie dan wel een functie op basis van de genoten opleidingen en dienovereenkomstige bezoldiging. Een veel voorkomend probleem is onder andere het benoemen van hoofden, onderdirecteuren, directeuren en andere topfunctionarissen dat als die worden ontheven of vervangen, ze teruggaan naar de voorgaande functie en bezoldiging en niet a la dol ter beschikking worden gesteld van de minister.

De incentives om in deze functie te dienen moet losgekoppeld worden van FISO en moet als percentage worden toegekend voor de periode dat men heeft gediend. Het kan niet zo zijn dat als je geen hoofd meer bent, doorbetaald wordt als hoofd. Aangezien de voorgenoemde artikelen geen ruimte bieden om onterechte aanstellingen, benoemingen of bevorderingen te corrigeren op basis van de vastgestelde functievereisten, is nu besloten tot aanvulling van bovengenoemd artikel van de Personeelswet 1962 over te gaan. De overheid krijgt zo de ruimte om de onrechtvaardigheid binnen het ambtelijk apparaat tegen te gaan. Het wetsvoorstel is reeds doorgestuurd naar de regering voor bestudering.