De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Tjong-Ahin: “Klimaatbeleid is geen beleid van de regering alleen”

Klimaatbeleid is geen beleid van de overheid alleen. Het gaat om een aanpak die in samenspraak én samenwerking met de gemeenschap gebeurt. Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) merkt op dat het bewustmaken van de gemeenschap over de effecten van klimaatverandering, een grote uitdaging is. Hij is van mening dat eenieder betrokken moet worden bij de samenstelling en uitvoering van het klimaatplan, dat mitigeren van de effecten tot doel heeft.

In dit kader wordt er ook gewerkt naar een Surinaams Klimaatakkoord waar onder meer de inheemse en marrongemeenschappen bij betrokken zullen worden. Het gaat allemaal om maatrelen om Suriname weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering. Een van deze effecten is de wateroverlast waarmee het land, voornamelijk het binnenland, de afgelopen decennia geconfronteerd raakt. Het is daarom noodzakelijk dat Suriname zich als een van de 10 meest kwetsbare landen in de wereld weerbaar maakt tegen de gevolgen van de klimaatsverandering.

Net als alle landen die deelnamen aan het Parijs Akkoord heeft Suriname ook zijn National Determined Contribution (NDC). In dit document geven landen aan wat ze willen besparen aan uitstoot van carbongassen alsook de adaptatiemaatregelen. Suriname heeft beloofd 93% bos te behouden, het bos veel beter te beheren en het beschermd gebied uit te breiden van 14% naar 17% tegen 2030. Met betrekking tot de transportsector heeft Suriname beloofd, de import van oudere auto’s te stoppen. Het beschermen van de kust door middel van mangroveaanplant en indien nodig door middel van de bouw van dammen wordt ook onderdeel van het NDC evenals verbetering van de afvalverwerking, de waterhuishouding en het beschermen van de landbouwsector tegen wateroverlast.

Over het bewustmaken van de gemeenschap zegt de bewindsman dat er binnen het ministerie een onderdirectoraat Klimaatverandering is waar er vanuit de overheid zaken worden aangestuurd. Er komt binnenkort een interdepartementale commissie voor klimaatverandering om vervolgens te gaan naar een nationale commissie klimaatverandering. In deze zullen alle stakeholders die enig belang hebben bij klimaatverandering gebundeld worden. Dit houdt in dat alle stakeholders en belanghebbenden zich committeren om mee te doen aan dit plan. “Het is nationaal belang”, aldus de ROM-minister.

Suriname stoot in vergelijking met andere landen vrij weinig carbon uit. Met de op handen zijnde olie- en gassector zal dat mogelijk niet zo blijven. Het land moet daarom erop voorbereid zijn dat er hard gewerkt zal moeten worden aan de balans, dit om de status van carbonnegatief niet verliezen.