De Boodschap
Kabinet van de President

Minister Vorswijk staat stil bij potentie Surinaams bos

De kijk van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) op het bosbeleid is onveranderd gebleven ten opzichte van het dienstjaar 2022. Dit zegt minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). De bewindsvrouw sprak op donderdag 16 februari 2023 tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement. Ze benadrukt dat bossen nog steeds worden gezien als een van de grootste hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen van Suriname en die de potentie hebben een significante bijdrage te leveren aan de welvaart, het welzijn en de duurzame ontwikkeling van het land. “Het is noodzakelijk om onze bossen te beschermen om klimaatverandering tegen te gaan, maar meer nog die te behouden voor generaties die na ons volgen”, aldus de bewindsvrouw.

Om de Surinaamse bossen te beschermen en te behouden zijn verschillende activiteiten uitgevoerd. Het ministerie is thans bezig voorbereidingen te treffen om een nieuwe lichting aspirant jachtopzieners op te leiden met behulp van fondsen uit het Bio-Amazone Project en het GCCA+ Phase 2 Project. Door het MI-GLIS is er verificatie gedaan van de oude kaarten en instellingresolutiebeschikkingen van alle beschermde gebieden. De shapefiles zijn reeds gemaakt voor alle beschermde gebieden van Suriname, dit op basis van de verificatie, en de documenten zijn reeds doorgeleid naar het onderdirectoraat Grondbeleid om de nieuwe gecorrigeerde kaarten te maken. Hierna zullen de ingestelde resoluties en beschikkingen op basis van de nieuwe kaarten gecorrigeerd worden, waarbij ook de bufferzone meegenomen zal worden. Volgens minister Vorswijk is fysieke demarcatie van de beschermde gebieden een uitdaging vanwege de uitgestrektheid en moeilijke toegankelijkheid van deze gebieden. Ze zegt dat het plaatsen van eventuele demarcatieborden mogelijk binnen een project kan worden uitgevoerd.

Vorig jaar is het GBB ook gelukt een train-the-trainersproject te houden inzake wildlife voor wetshandhavingsautoriteiten. Hieraan hebben 15 personen van de dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB)  deelgenomen. Ook is er een training geweest met betrekking tot de conventie tegen de internationale handel van dieren en planten in het wild en de identificatie van soorten. Aan deze training hebben 8 ambtenaren van LBB, politie, militairen en militaire politie deelgenomen. In het laatste kwartaal van 2022 is het Jaguar Convention Action Plan gefinaliseerd, in samenwerking met Conservation International. Dit plan behelst het ondernemen van acties om de jaguarpopulatie in Suriname in stand te houden. Daarnaast is een conceptmonitoringsplan ontwikkeld om de jaguarmonitoring landelijk te doorlijnen. In samenwerking met The New Jersey Society is met financiering van USA Fish and Wildlife een pilot training uitgevoerd in Nickerie. Hierbij zijn bij LBB geregistreerde jagers getraind. Minister Vorswijk somde tot slot ook het project betreffende onderzoek naar drie soorten papegaaien op. Ze zegt dat er meer middelen nodig zijn om het ingezette beleid te kunnen continueren en verder uit te uitbouwen.