De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

MinOWC en VCC samen in actie tegen kindermishandeling


Een kleine groep trainers, werkzaam binnen het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), is getraind in het signaleren en stoppen van kindermishandeling. Deze training is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen het ministerie en het Vanguard Community College (VCC). Aan deze module hebben trainers van het Centrum voor Nascholing Suriname (CENASU), de Begeleidingsdienst en Onderwijsinspectie deelgenomen. De training is van 15-22 februari 2021 door VCC verzorgd. De bedoeling is om de opgedane kennis verder te delen binnen het onderwijsveld.  
Vanuit het MinOWC zijn er de afgelopen jaren diverse inspanningen gedaan om de zorg voor elk kind hoog op de agenda te plaatsen en te houden. Zo is eind 2020 een trainingstraject ‘Gendergerelateerde preventie en aanpak van gedragsproblemen’ afgerond, waarbij de schoolteams van alle lbo-scholen zijn getraind door MinOWC en VVOB. De VVOB ondersteunt daarom nu ook in de uitrol van de training ‘Signaleren en stoppen van kindermishandeling’ door het financieren van de benodigde literatuur.
Ook zijn er reeds, door het MinOWC opgeleide, zorgcoördinatoren actief binnen een aantal scholen in ons basisonderwijs. Deze nemen samen met de leerlingbegeleiders, werkzaam in het lager beroepsonderwijs (lbo), schoolbegeleiders vanuit de muloscholen en de zorgleerkrachten van het speciaal onderwijs deel aan de training ‘Signaleren en stoppen van kindermishandeling’. Deze online module is op 3 mei gestart en duurt 10 weken.
Situatie Kindermishandeling
In Suriname maakt 81 procent van de kinderen in de leeftijd van 11 tot 18 jaar in de thuissituatie minimaal een vorm van kindermishandeling mee (Terborg, J. et al., 2017). Ook binnen de huidige situatie in de wereld, waarbij COVIDd-19 voor iedereen extra uitdagingen met zich meebrengt, lopen onze kinderen enorme risico’s. De pandemie, die maakt dat mensen meer thuis zijn, heeft wereldwijd geleid tot waarschuwingen van stichtingen, belangenorganisaties en anderen die zich sterk maken in de strijd tegen seksueel misbruik en kindermishandeling. Zulke organisaties wijzen er vooral op dat daders, nu meer dan voorheen, de gelegenheid krijgen tot kindermishandeling en dat kinderen, als gevolg van de aangepaste regels en de lockdown in reactie op COVID-19, meer gevaar lopen om slachtoffer te worden.
Tijdig signaleren – betere bescherming voor het kind
Het tijdig signaleren van kindermishandeling is een belangrijk punt binnen de aanpak van dit groot probleem. Signalering alleen biedt echter geen bescherming aan het kind. Elke leerkracht dient ook te weten hoe adequaat te reageren wanneer de eerste signalen worden opvangen. CENASU concludeert uit de circa 250 vooraanmeldingen, dat er een grote behoefte is aan bijscholing over dit onderwerp.
Werken met een protocol
Een effectieve aanpak vereist een goede samenwerking. Deze samenwerking moet goed worden vastgelegd in het protocol kindermishandeling. In dit protocol wordt een case multidisciplinair beoordeeld en staat duidelijk omschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de betrokken personen of instellingen waarnaar er verwezen wordt. In samenspraak met CENASU en de leiding van het MinOWC wordt dit protocol goedgekeurd, voordat het in gebruik wordt genomen.
Suriname heeft de plicht om kinderen te beschermen tegen kindermishandeling en de gezondheid van hun actief te bewaken. Dit doel kan volgens VCC beter en sneller worden bereikt wanneer kennis en krachten worden gebundeld.