De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

MinOWC informeert lbo- en mulodirecteuren over leerjaar 9

De schooldirecteuren van het lager beroepsonderwijs (lbo) en meer uitgebreid lager onderwijs (mulo) zijn op vrijdag 3 september 2021 tijdens een online meeting uitgelegd wat de onderwijsvernieuwing inhoudt.  Er is gefocust op leerjaar 9 met name wat het leerprogramma zal zijn, wanneer de inschrijfdata zijn en hoe de toewijzing naar de scholen zal geschieden.  In de nieuwe structuur zal het voortgezet onderwijs, die na de basisschool start, opgebouwd zijn uit de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

De opbouw van het leerprogramma

Het onderwijs, in de vernieuwing, is vormgegeven vanuit het iSTREAMS (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Mathematics) principe waaraan innovation (I) en service (S) zijn toegevoegd. Hierin zullen de verschillende vakken met elkaar worden gecombineerd om de gewenste ontwikkeling bij leerlingen op gang te brengen. Het curriculum van leerjaar 9 zal op alle scholen hetzelfde zijn en zal bestaan uit algemeen vormende vakken en beroepenoriëntatie. De beroepenoriëntatie heeft als doel om leerlingen kennis te laten maken met verschillende beroepen zodat zij erachter kunnen komen waar hun interesses en talenten liggen. De didactiek is gericht op competentieontwikkeling vanuit 21-eeuwse vaardigheden en de toetsing is gericht op het formatieve. In leerjaar 9 zullen er ± 35 lesuren ingeroosterd zijn.

Inschrijfdata en toewijzing naar scholen

De inschrijving is op 8, 9 en 10 september en het inschrijfgeld bedraagt SRD 70,- per leerling. De leerlingen zullen worden geplaatst op een lbo- of muloschool in de buurt van de basisschool waar zij vandaan komen. De lbo – en muloschooldirecteuren ontvangen uiterlijk maandag de lijsten met toevoerscholen.