De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

MinOWC neemt deel aan bijeenkomst Comité van ministers Taalunie

Op maandag 28 juni 2021 is het Comité van ministers van de Taalunie, met daarin de ministers en staatssecretarissen van Onderwijs van Nederland en Vlaanderen, bijeengekomen in het Museum van Hedendaagse Kunst te Antwerpen. Aan deze bijeenkomst heeft ook de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, via Zoom deelgenomen.  De bijeenkomst had ten doel bepaalde speerpunten van de Taalunie te bespreken en daar besluiten over te nemen.

Neerlandistiek

Het eerste inhoudelijke agendapunt dat door het Comité werd besproken, is de Neerlandistiek. De algemeen secretaris van de Taalunie, Kris Van de Poel, gaf aan dat de Neerlandistiek ook slachtoffer is van het tanende prestige van taalopleidingen, wat een wereldwijd probleem is. Er zal daarom een toekomstgerichte visie worden bepaald over de Neerlandistiek om die slagkrachtig en weerbaar te maken.  Er is hierover samen met verschillende actoren een visietekst en actieplan opgesteld met 15 acties; waaronder het ondersteunen van Neerlandistiek in het buitenland, het samenwerken met het buitenland en het delen van kennis. De Caribische Associatie voor de Neerlandistiek, het docentenplatform van neerlandici in Suriname, Curaçao en Aruba, zal zich er ook over buigen tijdens de 6e Caranconferentie die in december 2021 op Curaçao wordt gehouden.

Taalcompetentie

Over het volgende onderwerp, taalcompetentie, sprak Kris Van de Poel haar bezorgdheid uit. Ze beschreef taalcompetentie als een ingewikkelde constructie van schrijven, lezen, argumenteren, kijken en lichaamstaal. Binnen de taalcompetentie kunnen bepaalde domeinen gelukkig wel worden geïsoleerd en worden aangepakt. Voorbeelden daarvan zijn leesvaardigheid en leesplezier, waar er al enige tijd meer aandacht aan geschonken wordt en waarmee er al veel resultaten zijn geboekt. Er zal eveneens op schrijfvaardigheid een grotere focus gelegd worden daar lezen en schrijven hand in hand gaan voor het bereiken van taalcompetentie.  Het was de mening van het Comité dat Suriname een belangrijke bijdrage kan leveren aan het gestelde doel ‘iedereen taalcompetetent’. Minister Levens stelde dat ook Suriname het belang van taalcompetentie inziet. Het ministerie zal daarom extra aandacht besteden aan lezen en schrijven, omdat het de intentie is om het taalniveau op te trekken, aangezien het gemiddelde cijfer voor Nederlands al jaren rond de vijf is.

Internationalisering van het Nederlands

Het Comité van Ministers besprak vervolgens de Internationalisering van het Nederlands.  Hierbij gaat het om mogelijkheden om met Nederlands en andere talen internationaal samen te werken. Via overeenkomsten met Suriname, Zuid-Afrika en de Cariben wordt deze samenwerking verdiept.  Tussen de Republiek Suriname en de Nederlandse Taalunie is er op 12 december 2003 een associatieovereenkomst gesloten waarbij Suriname zich heeft gecommitteerd om mee te doen aan de reguliere activiteiten van de Taalunie. Suriname besluit zelf bij welke van de activiteiten het betrokken wil worden. De activiteiten van de Taalunie zijn vervat in het document Werkplan Suriname 2020-2024. In het kader van de internationalisering van het Nederlands zullen er in Suriname tijdens De week van het Nederlands van 2 tot 9 oktober verscheidene activiteiten worden ontplooid om hieraan bij te dragen. Het feit dat het Nederlands aandacht behoeft en het werkplan serieus moet worden genomen, heeft minister Levens doen besluiten heel snel een taalraad te installeren, die de verschillende activiteiten en het werkplan zal helpen realiseren. De Nederlandse minister, Ingrid van Engelshoven, die ingenomen was met het werkplan voor de Cariben heeft aangegeven met alle plezier met expertise te willen assisteren. Minister Levens gaf aan dat de samenwerking zeker nodig is, aangezien scholen in de Caribische regio en onze buurlanden, die Nederlands willen verzorgen, zich vaak wenden tot Suriname voor ondersteuning.

Commissie Spelling

Het laatste inhoudelijke punt dat aan de orde kwam, was het voorstel van de Commissie Spelling om kleine wijzigingen aan te brengen in de spelling om deze als geheel logischer en consistenter te maken. Minister Levens deed het verzoek om een Surinaamse neerlandicus zitting te laten nemen in de commissie. Een voorstel waar de algemene secretaris van de Taalunie positief tegenover stond.