De Boodschap
Openbare Werken

Ontwateringswerken geeft technische richtlijnen aan aannemers

Tijdens een presentatie door de afdeling Ontwateringswerken van het ministerie van Openbare Werken zijn aan aannemers richtlijnen gegeven hoe ontwateringsproblemen landelijk structureel aangepakt kunnen worden. Recentelijk heeft het ministerie een openbare aanbesteding gehouden voor bedrijven die zowel open als gesloten rioleringen moeten gaan opsporen. In aanmerking komende aannemers zijn op dinsdag 29 juni 2021 uitgenodigd voor de presentatie, waarbij de bedrijven van de nodige informatie en werkinstructies zijn voorzien.  
De presentatie had als doel te benadrukken waar extra opgelet moet worden bij het uitvoeren van onder meer ophaalwerkzaamheden. Volgens het nieuwe beleid van het ministerie zullen in het vervolg presentaties worden gehouden voor grote projecten, waarbij de technische zaken op een correcte wijze worden uitgelegd. Er kwamen richtlijnen aan de orde hoe het werk beter aan te pakken, zodat alle bedrijven dezelfde werkmethode hanteren. De juiste toepassing van werktuigen is erg belangrijk. Tijdens het opschonen van lozingen en kanalen wordt vaak geconstateerd dat bermen en taluds beschadigd raken. Gedurende de presentaties zijn instructies gegeven hoe een graafmachine langs een kanaal of lozing dient te staan, alvorens te starten met het werk. Overleg met de nutsbedrijven is van essentieel belang, zodat de aannemer weet waar ondergrondse waterleidingbuizen, stroom- of telefoonkabels zijn geplaatst.

Bedrijven die belast zijn met kolkputten zijn van de juiste instructies voorzien, namelijk hoe een put te openen, hoe het zand te verwijderen en uiteindelijk het deksel dicht te metselen, indien daar behoefte aan is. Om het asfalt te beschermen tegen schade zouden er rubberen matten moeten worden gebruikt voor het verplaatsen van de zware machines, in plaats van autobanden. In het kader van de wateroverlast zijn veel aannemers aan de slag gegaan om primaire lozingen op te schonen. De aanbestedingen om deze werkzaamheden uit te voeren waren sinds vorig jaar voorbereid, maar vanwege beperkte middelen konden die niet uitbesteed worden. De nota van wijziging is onlangs goedgekeurd, kortom het ministerie kan nu effectiever aan de slag. De presentatie werd gehouden door Winodh Ramautar, hoofd Ontwateringswerken. Zowel minister Riad Nurmohamed als de directeur Civieltechnische Werken (CTW), Santosh Soman, sprak de aannemers toe.