De Boodschap
Kabinet van de President

NAMLAC en PIU geven update over geboekte resultaten aan staatshoofd

De regering heeft zich gecommitteerd om alles eraan te doen zodat Suriname kan voldoen aan de internationale standaarden van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en andere internationale organisaties. De Anti -Money Laundering Steering Council is het beleidsorgaan van de staat om beleid vast te stellen op het vraagstuk van de ordening van het land op de gebieden van de bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering en de financiering van proliferatie. President Chandrikapersad Santokhi, die ook voorzitter is van de Steering Council heeft op donderdag 7 december een rapportage gehad van de leden van het orgaan. De Nationale Anti Money Laundering Commissie (NAMLAC), de Project Implementation Unit (PIU) zijn ook deelgenoot geweest van het reguliere maandelijks overleg.

Tijdens de rapportage werd stilgestaan bij de vorderingen die zijn geboekt. Coördinator Roy Baidjnath Panday, van de Project Implementation Unit (PIU), geeft aan dat door de stappen die Suriname als land heeft gezet, er geen aanleiding is gevonden bij de CFATF om Suriname te blacklisten. Suriname is volgens hem voor nu uit de gevarenzone maar is er nog veel werk te verzetten. Hij hoopt deze maand nog een finale versie aan te leveren aan de Anti -Money Laundering Steering Council van het actieplan 2023-2025 zodat stakeholders daarmee verder kunnen gaan.

In 2024 en 2025 zullen er weer rapportage momenten plaatsvinden, waarbij er op twee belangrijke gebieden vorderingen moeten worden gemaakt. Op de eerste plaats zal de wet -en regelgeving aangescherpt moeten worden, daar waar er kanttekeningen zijn geplaatst in het CFATF-evaluatie report. Als tweede is aangegeven dat de toezichthoudende instanties op de financiële en de niet-financiële dienstenwereld, maar ook de gamingsector, data aanleveren, waaruit blijkt dat zij hun taak adequaat verrichten. De verkregen informatie zal verwerkt worden in de rapportagestroom naar de CFATF en waaruit moet blijken dat onze toezichthouders effectief hun taken verrichten.

Een ander punt is dat Suriname stappen zet om te komen tot het herzien van de fiscale wetgeving. “Wij, als anti money laundering en PIU, focussen met name op dat deel van de fiscale wetgeving waarin gronddelicten moeten worden benoemd, die onder de werking kunnen worden gebracht van de strafbare money laundering”, zegt de PIU-voorzitter. Hij haalt hierbij enkele voorbeelden aan als belastingfraude zowel in de directe als ook in de indirecte belastingsfeer. Op een moment dat er sprake is van geconstateerde frauduleuze handelingen, moet het kunnen worden opgepakt.

Er is door de regering hulp ingeroepen van het internationaal gerenommeerde Amerikaans onderzoeks- en risicoadviesbureau, Kroll Risk and Financial Advisory Solutions. Zij zal Suriname bijstaan in het adresseren van de geconstateerde hiaten zodat al die tekortkomingen weggewerkt worden en ons land uiteindelijk kan voldoen aan de door de Financial Action Tast Force (FATF) gestelde voorwaarden. Door succesvol dit traject af te lopen, wordt blacklisting voorkomen. Het team van Kroll voor Suriname zal de komende week maandag naar Suriname komen om rapportage te doen van haar eerste bevindingen. Zij zal ook verslag uitbrengen aan de regering. Eveneens zullen met de betrokken stakeholders meetings worden gehouden over de kwetsbaarheden van ons land betreffende moneylaundering en terrorisme financiering.