De Boodschap
Openbare Werken

Nieuwe waarnemend directeur OGA brengt werkbezoek aan dependances Wanica

In het kader van nieuwe beleidsinzichten is de waarnemend directeur van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) Indersing Gangabisoensingh van start gegaan met het afleggen van werkbezoeken bij de dependances van OGA landelijk. Saramacca is reeds aangedaan en op vrijdag 11 november 2022 werden de dependances van Wanica aangedaan. Er werd ook een werkbezoek gebracht aan dc Wanica Zuid-Oost, waar er afspraken zijn gemaakt om de bestaande samenwerking tussen de dc en OGA te optimaliseren en ïntensiveren.

De waarnemend directeur werd tijdens dit werkbezoek vergezeld door een delegatie van OGA bestaande uit onderdirecteuren, beleidsadviseurs en enkele afdelingshoofden. De dependances te De Nieuwe Grond, Lelydorp en Domburg zijn bezocht tijdens dit werkbezoek. Het personeel van het OGA-kantoor De Nieuwe Grond sprak een woord van dank uit aan de directie, die dankzij haar bemiddeling het mogelijk heeft gemaakt dat de dependance binnenkort in haar eigen gebouw op Lelydorp gehuisvest zal worden. Waarnemend directeur Gangabisoensingh belichtte het nieuw te volgen beleid en gaf ook aan dat de werkzaamheden van OGA naar de samenleving toe méér in beeld gebracht zullen worden. Dit geldt ook voor de werkzaamheden die worden verricht in de districten. Het beleid van de directie is om elk persoon efficiënt in te zetten en de werkzaamheden die niet door OGA uitgevoerd kan worden, uit te besteden aan aannemers. Groenvoorziening en stadsverfraaiing zullen landelijk sterk worden aangepakt. Ook hier genieten de parken en pleinen prioriteit en moeten deze toeristisch aantrekkelijk gemaakt worden, zegt de waarnemend directeur OGA.

Met de visie om OGA tot de grootste compostproducent van Suriname te maken, zal het gras niet meer gedumpt, maar verzameld worden voor verwerking tot compost, zegt waarnemend directeur  Gangabisoensingh. Er zal een geschikt terrein hiervoor aangewezen worden met de nodige faciliteiten. Bij de dependances in Wanica zal gewerkt worden aan imagoverbetering van de dienst en betere accommodatie van het personeel. Tijdens dit werkbezoek is het personeel bij de dependances te Wanica voorzien van PPE en veiligheidskits. Bij dc Wanica Zuid – Oost, Mohamed Shafiek Goelaman, werden de beleidsplannen met betrekking tot districtsverfraaiing en groenvoorziening voorgehouden. Tot slot werd het vuilstortprobleem van Ornamibo aangekaart. De dc werd in kennis gesteld over een pilotproject voor het scheiden van huisvuil ten behoeve van afvalverwerking en recycling. Deze pilot is nu gaande in Paramaribo en de mogelijkheid wordt bekeken om dit landelijk uit te voeren. Om het proces van recycling opgang te brengen komt er binnenkort een beleid voor het scheiden van vuil in diverse kleur zakken, daar er op termijn overgegaan zal worden naar vuilverbranding in ovens (“Waste to Energy” project).