De Boodschap
Justitie & Politie

Bureau voor Familierechtelijke Zaken ontruimt kindertehuis Hoop voor Kinderen

Het Bureau voor Familierechtelijke Zaken (BuFaZ), heeft op zaterdag 11 februari 2023 drieëndertig kinderen die in het kindertehuis, Stichting “Hoop voor Kinderen” verbleven uit deze instelling gehaald en elders ondergebracht.

Na meerdere signalen van slecht beleid ten koste van de hier verblijvende minderjarigen te hebben ontvangen, heeft het bureau in nauwe samenwerking met het Korps Politie Suriname (KPS), een einde gemaakt aan de onhoudbare situatie van de kinderen in het tehuis.

In het tehuis troffen de hulpverleners een uiterst onhygiënische toestand aan. Naast een smerige behuizing bleken verscheidene kinderen te kampen te hebben met eczeem op het hoofd, luizen in het haar en waren zij slonzig gekleed. De minderjarigen maakten melding van zowel verbale als fysieke mishandeling alsook het toe-eigenen van hun persoonlijke spullen. De ter plaatse aangetroffen minderjarigen zijn overgebracht naar een veilige locatie waar zij een stress release moment mochten ervaren waarna zij naar verschillende opvangfaciliteiten zijn gebracht.

Bij de plaatsing van de minderjarigen is er rekening gehouden met bestaande familie- en vriendschapsrelaties tussen de kinderen onderling. Met de opvanginstanties is het begeleidingstraject reeds besproken en is het bureau een uitgebreid onderzoek gestart. Enkele kinderen gaven aan dat zij al geruime tijd terug wilden naar familie, maar dat de leiding van het ontruimde tehuis dit niet toestond. Ze gaven telefoonnummers van hun familieleden door aan de medewerkers die dergelijke verzoeken consequent negeerden.

De leiding van het tehuis, die tijdens de ontruimingsactie om een overzicht van de persoonlijke spullen werd gevraagd, waaronder in beslag genomen gelden van de jonge bewoners, kon hierover geen enkele duidelijkheid verschaffen. Na afloop van de gespreksronde met de kinderen zal het bureau hierover bij de stichting terugkomen.

Het bureau is zich ervan bewust dat het hierbij om beschadigde kinderen gaat en zal zich inzetten voor het helpen verwerken van de opgelopen trauma’s. In het kader hiervan zijn er afspraken gemaakt voor contactmomenten tussen de kinderen die nu in verschillende tehuizen zijn geplaatst. Het bureau zal in contact treden met de maatschappelijke dienst van het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting om samen op te komen voor de belangen en het welzijn van de betrokken kinderen.

Het bureau doet hierbij het dringende verzoek aan allen die kinderen in het tehuis hebben geplaatst om contact te maken met het bureau op de nummers 8855818/8856142 of te mailen aanbufazsuriname@gmail.com. In het belang van het lopende onderzoek roept het bureau tevens ouders en verzorgers op die de afgelopen periode hun kind terugkregen van deze stichting om contact met het bureau op te nemen.