De Boodschap
Openbare Werken

Openbare Werken installeert overlegorgaan ten behoeve van ABPM

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft hard gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur voor zijn ministerie, zodat zaken efficiënter verlopen en het personeel ook betere waardering kan krijgen. De Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA, is niet volstrekt eens met de reorganisatie en is van mening dat in bepaalde gevallen nog orde op zaken moeten worden gesteld, alvorens over te gaan tot een nieuw systeem. Bijgevolg is op voorstel van de ABPM op maandag 14 februari 2022 een overlegorgaan ingesteld om knelpunten te bespreken, maar ook op te lossen.

Het grootste voordeel van dit overlegorgaan is het feit dat in dit nieuwe orgaan personen zitting hebben van Personeelszaken die onmiddellijk antwoord kunnen geven op vragen die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden. Onderdirecteuren van administratieve diensten maken eveneens deel uit van deze commissie die middels dialoog antwoord kunnen geven op andere zaken die zich voordoen. In zwaarwichtige issues zal ter ondersteuning hulp worden ingeroepen van de directeuren, alsook de minister, die zich te allen tijde beschikbaar stellen, indien daar behoefte aan zou bestaan. De bewindsman geeft verder te kennen dat hij zijn werk heeft gedaan en het nu overdraagt aan het overlegorgaan. Sharita Pardeshi, Hoofd Human Resource Management (HRM) behoort ook tot dit forum en voerde aan dat zij al geruime tijd bezig is met het inlopen van achterstanden bij OGA. Zij laat verder weten dat de administratie in de districten vooralsnog vrij zwak te noemen is, hetgeen zorgt voor enorme vertragingen bij het verlopen van zaken.

Afdeling Personeelszaken van alle vier directoraten zullen elkaar moeten ondersteunen om de tekorten in te halen. Niet enkel op het vlak van Personeelszaken is er sprake van achterstanden, maar ook de faciliteiten, zowel op het hoofdkantoor van OW, als op de dependances in de districten. Deze directoraten zijn aan hervorming toe. Minister Nurmohamed liet gedurende deze plechtige bevestiging optekenen dat er minimaal 3 jaar nodig is om de totale achterstand landelijk voorbij te streven. Derhalve zal ook worden gewerkt aan het stimuleren van de loopbaanontwikkeling van de OW-medewerkers door het verzorgen van nodige trainingen en workshops. OGA-directeur Bholanath Narain legde nadruk op het feit dat het personeel rechten heeft, maar ook plichten die moeten worden nageleefd. Het ministerie streeft naar een goede balans tussen deze twee aspecten. De directeur gaf per slot van rekening aan dat thans heel hard wordt gewerkt aan achterstallige betalingen van aannemers. “Het kan nog enige tijd duren voordat alle betalingsachterstanden zijn aangezuiverd, maar doorslaggevend is dat het wel wordt gerealiseerd” aldus Narain.