De Boodschap
Openbare Werken

Openbare Werken tekent contract met vuilophaalbedrijven

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft overeenkomsten met vuilophaalbedrijven getekend. De ondertekening van deze 21 contracten vond plaats op dinsdag 29 juni 2021. Het gaat bij deze om het project: ”Het ophalen van huishoudelijk afval per wijk in Paramaribo en Wanica”. Voorafgaand aan de ondertekeningen zijn er brandende issues aangekaart die de dienstverleners tijdens het werk ervaren. Deze onregelmatigheden zijn ook meegenomen.
Radjnisch Panchoe, waarnemend hoofd van afdeling Vuilophaal- en Verwerkingsdienst (VOV), gaf gedurende zijn presentatie aan dat het in dit geval gaat om een historisch moment. Naast de ondertekening met de vuilophaalbedrijven zijn de dienstverleners in kennis gesteld over de uit te voeren werkzaamheden volgens de bestekvoorwaarden. Hij beklemtoonde het feit dat als vuilophaalbedrijven zich niet houden aan de bestekvoorwaarden, het ministerie kan overgaan tot het nemen van disciplinaire maatregelen tegen de vuilophaalbedrijven.
Santosh Soman, directeur Civieltechnische Werken (CTW) voerde op zijn beurt aan dat VOV vooralsnog ressorteert onder zijn directoraat, maar heel binnenkort overgeheveld wordt naar het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA). Hij stelde het bijzonder op prijs dat de dienstverleners geduld hebben betracht en werkzaamheden hebben uitgevoerd zonder een getekende overeenkomst. VOV zal in het vervolg samen met rr- en dr-leden, BO-ambtenaren en de samenleving extra controle uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden.
Minister Riad Nurmohamed ging in op het beleid van de regering en stelde dat goed bestuur zich dient uit te stralen door het te implementeren. De bewindsman gaf verder aan dat de meeting ook bedoeld is om bij grote projecten de juiste instructies te geven om zo betere resultaten te behalen. Hij verwacht dat er tussentijdse evaluaties komen, waarna dienstverleners met ideeën komen om uitgevoerde werkzaamheden waar nodig te corrigeren. “Gezien vuilophaal landelijk een zorgpunt is moeten we werken aan goed beleid” benadrukte de OW-minister.