De Boodschap
Openbare Werken

Openbare Werken wenst wijziging Comptabiliteitswet 2019

Vanwege de per 1 januari 2020 in werking getreden Comptabiliteitswet 2019 heeft minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken (OW) een voorstel ingediend bij het ministerie van Financiën en Planning om deze wet met spoed aan te passen. De bedoeling is dat dit bespreekbaar wordt gemaakt in de Raad van Ministers (RvM) en de aanbestedingswet navenant wordt aangepast dan wel het opnieuw initiëren van een comptabiliteitsbesluit.

In artikel 69 van de Comptabiliteitswet 2019 staat vervat dat bij de inwerkingtreding van deze wet de Comptabiliteitswet (G.B. 1952 no. 111) vervalt, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2015 no. 133 en de daarop betrekking hebbende regelingen. Uiteraard zijn op deze regel uitzonderingen vermeld zoals het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname (AWS 1996) en de Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname (UWS 1996), met dien verstande dat deze regelingen van kracht blijven. Voorts blijft de oude Comptabiliteitswet 1952 van kracht voor verslaglegging en verantwoording van in de wet genoemde begroting van 2019, de samenstelling, verslaglegging en verantwoording van de begrotingen van 2020 en 2021. Het hierboven geciteerde gedeelte uit de Comptabiliteitswet 2019 impliceert dus dat het Comptabiliteitsbesluit (G.B. 1952 no. 111) eveneens is vervallen.

Voor het OW-ministerie betekent dit onder andere dat er thans geen wettelijk vastgesteld zogenaamd “drempelbedrag” bestaat als grens voor het houden van een aanbesteding op uitnodiging dan wel een openbare aanbesteding. Tevens zijn de regels voor het vervreemden van staatseigendommen, die vervat waren onder artikel 9 van het comptabiliteitsbesluit, thans niet geldig en verklaart dit euvel de reden waarom recentelijk vele voertuigen onderhands zijn verkocht. Deze wet is op het laatste moment gewijzigd, waardoor het aankopen van staatsvoertuigen op deze wijze mogelijk werd gemaakt. Dit resulteerde in gigantische financiële schade die de staat opliep. Dat het in de toekomst weer gebeurd moet in ieder geval voorkomen worden. Rekening houdend wil OW-minister Nurmohamed het daarheen leiden dat het ontstaan van rechtsvacuüm gauw wordt opgeheven door de Aanbestedingswet navenant aan te passen dan wel een nieuw comptabiliteitsbesluit te initiëren.