De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Personeelsleden LVV en districtscommissariaat Saramacca getraind in plantvermeerderingstechnieken

Te Groningen, in het district Saramacca, is op vrijdag 17 juni 2022 op het complex van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV een praktische plantvermeerderingstechnieken training verzorgd. Deze training was bestemd voor in totaal 30 personeelsleden van LVV en het districtscommissariaat Saramacca. Tijdens deze training zijn de cursisten onderwezen in het aanmaken van plantmateriaal van vruchtbomen alsook diverse groentesoorten. Hierbij werden hen technieken zoals marcotteren oculeren en enten bijgebracht door de agrarische voorlichters en plantproductiemedewerkers van het LVV-ressort Saramacca.

Uit statistieken van een onderzoek, dat is uitgevoerd door het districtscommissariaat Saramacca, met betrekking tot het agrarisch gebeuren, is gebleken dat de sector sterk afgeslankt en achteruit is gegaan. Van het bijkans 33.000 hectare beschikbare areaal in het district, is slechts 25% benut voor agrarische doeleinden. Op grond hiervan is LVV in samenwerking met het commissariaat overeengekomen een plantvermeerderings unit op te zetten in het proeftuin Dirkshoop. De opgeleide cursisten zullen de door hen opgedane kennis toepassen met als doel diverse citrusvariëteiten en groentesoorten te vermeerderen om uiteindelijk kwalitatief goed plantmateriaal ter verkoop aan te bieden aan de samenleving.

Met deze actie hopen het ministerie van LVV en het districtscommissariaat de erfcultuur niet alleen in Saramacca, maar in alle districten te bevorderen. Ook wordt beoogd om beoefenaars van de gezinslandbouw de ruimte te bieden hun terreinen te voorzien van vruchtbomen. Het ministerie zal hierin een begeleidende rol vervullen. Het ligt in de bedoeling meerdere trainingen te verzorgen en na enkele maanden dit traject te evalueren.