De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Presentatie ecohydrologische studie Nanni Swamp-ecosysteem

Maandag jongstleden vond op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een belangrijke bijeenkomst plaats waarbij de bevindingen van de ecohydrologische studie van het Nanni Swamp-ecosysteem, uitgevoerd door het lokale adviesbureau Environmental Support Services (ESS), werden gepresenteerd. De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van verschillende belanghebbenden, waaronder het ministerie van LVV, het Inter-Amerikaanse Instituut voor Samenwerking op het gebied van Landbouw (IICA), de Inter-American Development Bank (IDB), districtscommisariaat van Nickerie, Dienst Lands Bosbeheer (LBB), NIMOS, Natuurbeheer en andere partners. Belanghebbenden in Nickerie woonden deze meeting virtueel bij.

De presentatie was onderdeel van het duurzame landbouwproductiviteitsproject SU-L1052. Dit project heeft als belangrijkste doelen het verhogen van de landbouwproductiviteit in Suriname door middel van investeringen in infrastructuur en beheer van irrigatie- en afwateringssystemen, het overdragen van de verantwoordelijkheden voor het beheer van deze systemen aan boeren die georganiseerd zijn in waterschappen en het verbeteren van de voorwaarden voor beleidsvorming op basis van informatie.

De studie richtte zich op het begrijpen van de biodiversiteit, hydrologische functie en potentiële gevoeligheid voor veranderingen in het hydrologische regime die kunnen voortvloeien uit het voorgestelde programma. De belangrijkste aanbevelingen van de studie omvatten een efficiënter gebruik van waterbronnen, het ontwikkelen en toepassen van een waterbeheerschema voor de irrigatie en drainagesysteem en het in overweging nemen van klimaatveranderingseffecten.

De deelnemers benadrukten het belang van actieve betrokkenheid en samenwerking van alle belanghebbenden bij de ontwikkeling en implementatie van het programma. De succesvolle uitvoering van het programma is afhankelijk van de gezamenlijke inspanningen van overheidsinstanties, particuliere sector partners, boeren en lokale gemeenschappen. Voortdurende dialoog en samenwerking tussen deze diverse belanghebbenden zijn cruciaal voor het identificeren van gemeenschappelijke doelen, het aanpakken van uitdagingen en het waarborgen dat het programma ten goede komt aan alle betrokken partijen.

LVV-landbouwdirecteur Soedeshchand Jairam die het woord richtte tot de aanwezigen benadrukte het belang van deze studie binnen dit project gezien het feit de resultaten zullen bijdragen aan de agrarische ontwikkeling van Suriname. Hij bedankte ESS en hun team van experts voor het afronden van de studies en het delen van de resultaten van de bevindingen en aanbevelingen. De definitieve resultaten zullen worden gepubliceerd op de website van het ministerie van LVV.