De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “De strategie van de regering zal heel anders zijn”

President Chandrikapersad Santokhi is tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee breedvoerig ingegaan op vragen die door parlementsleden werden gesteld op donderdag 30 maart 2023. Het staatshoofd heeft op vrijdag 31 maart geaccentueerd dat de regering voorstander is van dialoog. “Na de ernstige incidenten van 17 februari is het traject van vooroverleg ingezet om te komen tot een gestructureerde en geïnstitutionaliseerde nationale dialoog. Er zijn enorm veel organisaties, instituten en personen betrokken geweest. Een redactieteam heeft gewerkt aan een eindverslag welke wordt gefinaliseerd. Dit zullen we ook presenteren aan de samenleving”, aldus de regeringsleider in ’s lands vergaderzaal.

Volgens het staatshoofd zal de strategie van de regering heel anders zijn. “We zullen een andere wedstrijd spelen en als de bemensing binnen de regering ook aangepast zal moeten worden, zullen we daarnaar kijken.” De regeringsleider zegt dat alle besluiten genomen zullen worden vanuit het oogpunt van nationaal belang. “De selectie van ministers en andere topfunctionarissen geschiedt zorgvuldig. Het kan gebeuren, dat om wat voor reden dan ook vervanging nodig is. Belangrijk is dat primair het algemeen belang gediend wordt.” Er moet volgens president Santokhi geen schade worden aangericht aan de integriteit en de reputatie van personen.

De regeringsleider is ook ingegaan op onduidelijkheden met betrekking tot het sociaal programma. “Mensen brengen het sociaal vangnet en het Sociaal Programma in verwarring. Het sociaal vangnet was al geïnitieerd in ons Herstelprogramma”, nuanceert het staatshoofd. Het sociaal vangnet bestaat uit een integraal pakket van maatregelen, met als doel ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen niet in een uitzichtloze situatie terecht komen. Dit vangnet bestaat primair uit de vier sociale voorzieningen: AOV, AKB, Financiële Bijstand voor zwakke huishoudens en Financiële Bijstand voor personen met een beperking. Via deze vier uitkeringen keert de regering jaarlijks SRD 1,4 miljard uit. Binnen dit sociaal vangnet wordt ook voeding verschaft aan opvanginstellingen en kwetsbaren gezinnen.

Het Sociaal Programma, dat in januari 2023 is ingevoerd, biedt koopkrachtversterking van SRD 1.800 aan kwetsbare huishoudens met een inkomen tot SRD 6.000. Voor dit programma werd in de begroting 2023 SRD 1,2 miljard beschikbaar gesteld. In totaal zullen 60.000 personen en huishoudens ondersteund worden. Circa 17.000 belanghebbenden worden reeds geholpen via de “Moni Karta”. Als overbruggingsmaatregel zullen de komende maanden 80.000 voedselpakketten verschaft worden, waarvoor SRD 92 miljoen is uitgetrokken. “Wij zullen alle groepen beschermen die beschermd moeten worden. We zullen het Sociaal Programma verder uitbreiden indien nodig met externe financieringen”, aldus president Santokhi. Hij zegt verder dat er middels USD 30 miljoen financiering van de IDB een 4-jaren project in uitvoering is ter ondersteuning van het sociaal beleid, maar vooral ter hervorming voor groei naar een meer integraal en beter functionerend stelsel. De IDB heeft USD 40 miljoen aan extra steun toegezegd.