De Boodschap
Kabinet van de President

President start hearings maatschappelijke organisaties met gesprek Atompai, Hellings en Gentle

In een eerder verschenen bericht was aangegeven dat de regering zou starten met een ronde gesprekken ter bevordering van het draagvlak van het regeerbeleid. De gesprekken van vandaag zijn gevoerd tussen de regeringstop en dhr. Atompai. Bij die gesprekken zaten de heren Hellings en Gentle als adviseurs van politiebond voorzitter, Atompai aan.

De voorzitter van de politiebond gaf aan dat zijn bond bewust de laatste zes maanden de situatie in stilte heeft aangekeken. Dit alhoewel de leden aangeven herhaaldelijk te hebben gevraagd om oplossingen in brandende issues voor de politiebond. Het gevoel bekruipt hun dat de vragen vanuit hun leden onbeantwoord blijven.

De president gaf aan dat de diverse zaken uiteindelijk samen aangepakt moeten worden zodat er breed gedragen voorstellen uit komen rollen.  Er is toegegeven dat er kinken zijn in de administratieve keten. Die zijn ter sprake gekomen. Op dinsdag 26 juli komt de politiebond met haar leden bij elkaar in een algemene ledenvergadering. De president heeft zich gecommitteerd om, voor de te houden vergadering, met tastbare oplossingen te komen voor de uitdagingen die op tafel liggen.

De actuele situatie kwam ook ter sprake. Op eigen conto hebben de aanwezigen hun mening gegeven over de ontstane situatie. Hierbij heeft de regering aangegeven proactief gekeken te hebben naar de door de actievoerders aangehaalde issues. Echter is wel aangegeven dat de juiste procedure moet worden gevolgd. In de tussentijd geeft de regering invulling aan de zaken die op korte termijn kunnen worden aangepakt. Zaken waarbij rekening moet worden gehouden met statutaire bepalingen van parastatalen of staatsbedrijven zullen met in achtneming van de wettelijke bepalingen worden afgehandeld. Overige zaken die tijdens het tripartiet overleg aan de orde moeten worden gesteld zullen aldaar worden behandeld. Dit alles om te komen tot structurele en duurzame aanpassingen van het beleid. Vandaar ook deze aanpak om in nauw samenspraak met de samenleving en specifieke structuren die aan de gesprekken wensen deel te nemen invulling te geven aan de gedachte van inclusiviteit.

De regering heeft aangegeven binnenkort concrete mutatie voorstellen binnen de regering en de raden van parastatalen te zullen doen. Wat betref personen die meerder functies bekleden zijn reeds processen ingezet om met in achtneming van bestuurlijk processen te komen tot aanpassingen. De regering zal de gesprekken op gang brengen en kijkt uit naar breder dialoog waarbij grotere delen van de samenleving input hebben op de beleidslijnen die worden gevolgd. Verder is toegezegd dat de regering haar communicatie naar de samenleving toe zal intensiveren en waar nodig verbeteren.

Dit gesprek is de eerste in de rij van velen. De regering werkt vastberaden haar plan uit om alle organisaties die audiëntie aanvragen te horen. Het regeringsbeleid zal beter tot uiting komen indien meerdere actoren hun input kunnen geven. Dat staat aan de basis van de serie gesprekken die de regering zal voeren. Dit dialoog zal worden voortgezet.