De Boodschap
Justitie & Politie

KPS roept samenleving op om orde en rust te bewaren

De samenleving heeft de afgelopen dagen te maken gehad met protestmanifestaties. Het Korps Politie Suriname (KPS) erkent het in de Grondwet verankerd recht van vreedzaam betoog. Een terugblik van de afgelopen dagen laat zien dat onbekenden pogingen hebben ondernomen om een overheidsgebouw en partijcentrum van een politieke organisatie in brand te stichten middels molotov cocktails. Het economisch verkeer en dienstverlening naar de gemeenschap heeft enorme last ondervonden van de wijze waarop het recht van vreedzaam betoog is uitgeoefend, doordat diverse openbare wegen in stad en district waren geblokkeerd of gebarricadeerd. Leveranciers van goederen konden hierdoor hun bestemming niet tijdig bereiken waardoor de gemeenschap is gedupeerd.

Ook ongeregeldheden qua gezondsheidscondities van personen is aan de orde gekomen, waarbij er meerdere malen slachtofferhulp werd aangeboden. Ten overvloede wordt benadrukt dat het plegen van vernielingen, wegbarricades, vandalisme, opruiing, aanzetten tot baldadigheden, verstoring van de openbare orde strafbaar zijn gesteld. De politie roept alle burgers op om deze handelingen achterwege te laten. Deze handelingen zijn niet toelaatbaar in een rechtstaat. Bij constatering van deze strafbare feiten zal de politie genoodzaakt zijn om op te treden tegen de daders. De KPS heeft preventieve maatregelen getroffen om de openbare orde, rust en veiligheid te waarborgen. In dit kader zal de politie de betogers begeleiden in het verkeer. Het verkeer zal op diverse locaties worden omgeleid. Eenieder wordt gevraagd zich te houden aan de aanwijzingen van de politie en andere veiligheidsdiensten.