De Boodschap
Kabinet van de President

Regering spreekt vakbonden omtrent overbruggingsmaatregelen

De regering beschouwt werknemers en in deze hun vertegenwoordigers als belangrijke en essentiële partners, op het traject van gezondmaking van de economische situatie. Het ingezet hersteltraject is van crisisbeheersing naar stabiliteit en herstel en dan naar groei. Dit past bij de gedachte van inclusiviteit en betrokkenheid welke de signatuur is van deze regering. Op basis hiervan heeft de regering voorafgaand aan de regeringsraad op woensdag 09 juli 2021 besloten de vertegenwoordigers van de diverse vakbonden ook te informeren en te horen.
Met de wetenschap dat alle partners weten hoe diep het dal is, waarin we zijn terecht gekomen, rekent de regering erop dat de vakbonden een goed beeld hebben van wat mogelijk is, en wat niet. De afgelopen jaren is er veel verspilling gedemonstreerd, maar ook veel corruptie. Het is te betreuren dat niet eenieder daartegen actie of protest heeft aangetekend. Dit brengt wel met zich mee dat daarmee problemen zijn verschoven naar de toekomst, en er schulden rusten op toekomstige generaties. Die toekomst is het heden waar wij nu in leven. Dat is door de vorige regering gerealiseerd. Met enthousiasme hoort de regering dat sommigen zeggen, dat ze binnen een week een voorstel kunnen doen. Alhoewel de regering nu al maanden gevraagd heeft naar concrete en eenduidig gedragen voorstellen kijkt zij nog uit naar die mogelijkheden.
Uit hoofde van de financieel-economische ontwikkelingen thans, rekening houdend met de noodzakelijke maatregelen die genomen moeten worden, om gezondmaking en stabiliteit te realiseren, en goed beseffende, dat deze effecten zullen hebben op het dagelijks leven van de burger, is besloten alvast enkele ondersteuningsmaatregelen bespreekbaar te maken met de vakbonden. In het kader van het herstel van de economie, zal door de regering, ook een aantal fiscale maatregelen worden voorgesteld. De belangrijkste voorstellen zijn: het rationaliseren van de EBS-tarieven en het liberaliseren van de koers. Deze zullen voor, met name, de rijkste burgers merkbare negatieve effecten hebben qua koopkracht, terwijl de sociaal zwakkeren zullen worden gecompenseerd.
Uiteindelijk zal dankzij het herstel van de economie, de koopkracht van alle burgers weer toenemen.  De uitdaging is, om in de tussentijd de effecten voor burgers, zo veel als mogelijk draaglijk te houden. Daarom zullen een aantal sociaal compenserende maatregelen door de regering worden getroffen vervat in het Ondersteuningsplan. Deze richten zich primair op het versterken van de koopkracht van burgers, om zo de herstelfase te kunnen overbruggen. De ondersteunende maatregelen van het ondersteuningsplan, zullen gedurende één jaar van kracht zijn. Aansluitend zullen deze in het te herziene belastingstelsel, met herziende belastingschijven, en de BTW worden geïncorporeerd.
De inzichten van de vakbonden worden meegenomen om dit verder te kunnen verwerken in de ondersteuningsmaatregelen. Uiteindelijk zullen de regering en de vakbonden elkaar moeten vinden, om de samenleving zoveel mogelijk tegemoet te komen in het proces van herstructurering van de economie. Op vrijdag 18 juni zit de regering weer aan tafel met de vakbeweging.