De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

Regierol afdeling Integraal Waterbeheer wordt versterkt

Het Makandra-programma, dat een samenwerking is tussen Suriname en de Nederlandse overheid op het vlak van klimaatmitigatie en -adaptie, wordt momenteel uitgevoerd. In dit kader heeft op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) de kick-off plaatsgevonden van het Integraal Waterbeheer (IWB)-project met als doel hervorming van de afdeling IWB.

Bij deze activiteit, op 19 februari, waren vertegenwoordigd, directie en staf van het directoraat Water van NH en afgevaardigden van de organisatie Wereld Waternet. Gedurende de bijeenkomst is vanuit NH alsook Wereld Waternet een presentatie verzorgd. Gonda Asadang, directeur Water NH, ging tijdens haar presentatie in op de coördinerende rol van het ministerie op het vlak van waterbeheer in Suriname. Om hier adequaat invulling aan te kunnen geven, wordt nieuwe wetgeving voorbereid, die thans in de afrondende fase is.

De noodzaak voor integraal waterbeheer is sedert 2016 geïdentificeerd. Dit heeft erin geresulteerd dat in samenwerking met de UNDP Suriname een roadmap Integrated Water Resource Management is ontwikkeld. In het jaar 2020 is het directoraat Water met de afdeling Integraal Waterbeheer als managementinstrument opgericht. De ondersteuning van de organisatie Wereld Waternet om de afdeling verder vorm te geven en de regierol te versterken, wordt toegejuicht.

Er zullen binnen dit twee fasen-project diverse oriëntatiemissies worden uitgevoerd, eveneens verschillende sessies en trainingen worden verzorgd voor staf en medewerkers van het directoraat Water. In de eerste fase zal de focus worden gelegd op het versterken van de interne organisatie van de afdeling IWB. Fase 2 moet de externe samenwerking van de afdeling IWB versterken. Dit op het vlak van onder andere stakeholderanalyse, rapportage en versterkte kennis over integrale samenwerking.

Wereld Waternet is niet onbekend in Suriname. Eerder is samengewerkt met onder meer de SWM, de ministeries Openbare Werken (OW) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).