De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO voldoet aan behoefte kwalitatieve vaktrainingen

Links van minister Mac Andrew, een breed lachende directeur van de SAO, Joyce Lapar. Rechts: de onderdirecteur Arbeidsmarkt van het ministerie van AW&J, Naomi Esajas-Friperson.

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft deze week een werkbezoek gebracht aan de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), die op vrijdag 20 mei haar 41-jarig bestaan herdacht. De SAO richt zich als werkarm van het ministerie op vakscholing. De minister bracht een werkbezoek aan de SAO, niet alleen om kennis te maken met directie en personeel, maar ook om zich persoonlijk te oriënteren over het aanbod van de verschillende vakopleidingen en de wijze waarop de trainees competenties worden bijgebracht, die aansluiten op de beroepspraktijk, Voorts was het bezoek bedoeld om omstandig geïnformeerd te worden over issues, waarmee SAO te kampen heeft.

De bewindsman werd allereerst door de directie van SAO breedvoerig geïnformeerd over de problemen waarmee de stichting te kampen heeft en welke veelal van financiële aard zijn. Hierdoor is het instituut niet goed in staat om noodzakelijk onderhoud van de faciliteiten op tijd te plegen. De directie vroeg ook aan de minister om dringend na te gaan wat de status is van het personeel van de SAO, omdat hierover de nodige verwarring bestaat. Ook werd de minister geïnformeerd, dat het instituut voorzichtig moet zijn met het aanpassen van de kosten voor opleidingen, omdat anders haar doelgroep, namelijk vroege schoolverlaters, dit niet meer zal kunnen betalen. Ook de problematiek van het tijdig verkrijgen van de toegekende subsidie werd aangehaald door de directie. Mac Andrew spoorde de directie aan contact op te nemen met organisaties van het bedrijfsleven, zoals de ASFA en VSB, om zodoende hun leden te informeren over het trainingsaanbod, maar ook dat er speciaal voor bedrijven en organisaties trainingen verzorgd kunnen worden. De bewindsman gaf aan het noodzakelijk te vinden, dat de SAO ook zelfstandig wat inkomsten kan genereren op deze manier.

Minister Mac Andrew maakte van de gelegenheid gebruik om bij de directie te informeren naar de mogelijkheden om trainingen in alle districten te verzorgen. Dit, in het kader van het beleid van het ministerie om jongeren te trainen, zodat ze beter in staat zijn om een job te vinden of om als zelfstandige aan de slag te gaan. De directie van de SAO gaf aan, dat training in alle districten tot de mogelijkheden behoort, maar niet financieel gedragen kan worden door het instituut. De bewindsman gaf aan, dat hij de mogelijkheden voor financiering middels projecten, zoals het geval was bij het Basic Needs Trust Fund project van de Caribbean Development Bank, zal bekijken. Ook beloofde de minister om na te gaan of er gezamenlijk activiteiten ontplooid kunnen worden met andere ministeries.

Na een rondleiding op het complex van de SAO, gaf de minister aan regelmatig overleg te zullen plegen met de SAO, vooral daar deze in staat moeten zijn om het beleid van het ministerie te kunnen ondersteunen. De minister was onder de indruk van de wijze, waarop de directie van de SAO in de afgelopen periode, ondanks de vele uitdagingen, getracht heeft het instituut te laten voldoen aan de behoefte aan vakopleidingen.