De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Seksueel misbruik en exploitatie werkt remmend op ontwikkeling

Seksuele exploitatie en misbruik en andere vormen van gender gerelateerd geweld werken belemmerend op de ontwikkeling van individuen en de samenleving. Om de bewustwording hiervan op gang te brengen heeft United Nations Suriname op 19 oktober een workshop gehouden in de Torarica Banquet Hall. Het thema was PSEA oftewel preventie van seksuele exploitatie en misbruik en FPIC oftewel vrijwillig voorafgaande en geïnformeerde toestemming. Het doel was licht te schijnen op de maatregelen die getroffen kunnen worden ter bestrijding van seksuele exploitatie en misbruik.

Voor minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) is het belangrijk dat er regels en wetten worden gemaakt voor het creëren van een rechtvaardige samenleving, waar het goed toeven is voor de burgers. Dit past precies in het straatje van de regering bij de aanpak van Sustainable Development Goal #5, waarbij Suriname de nadruk legt op gendergelijkheid en gendergelijkwaardigheid.

“Willen we als land vooruit dan zullen we met eenieder en met name de meest kwetsbare groepen in onze samenleving zoals vrouwen, jongeren en personen met een beperking, moeten beschermen,” onderstreept minister Somohardjo. Het is volgens de BiZa bewindsman belangrijk dat iedereen ervan doordrongen is dat er een werkklimaat wordt gecreëerd dat veilig is voor eenieder. “En dat moet als zodanig worden ervaren in elke relatie; werkgever- werknemer, leidinggevende-ondergeschikte, dienstverlener-consument, trainer-trainee en ga zo maar door.”

De BiZa minister bracht in herinnering dat recentelijk twee belangrijke wetten in de Nationale Assemblee zijn goedgekeurd en aangenomen. Het gaat hier om de wetten: Geweld en Seksuele intimidatie, Arbeid en Wet gelijkwaardige arbeid. Deze wetten beogen zonder onderscheid te maken, gelijke kansen voor en ieder en een veilige werkomgeving.

Het garanderen van gendergelijkheid en -gelijkwaardigheid kan volgens minister Somohardjo alleen bereikt worden als alle betrokken actoren met elkaar en voor elkaar werken. Alle overheidsorganen, het maatschappelijk middenveld en UN Suriname zullen de nodige inspanningen moeten plegen voor het uitvoeren en garanderen van de veiligheid van PSEA en FPIC protocollen.