De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SIVIS en FNV lopen vooruit op verbetering van arbeidsomstandigheden in Suriname

De ontwerpwet houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, Arbeidsomstandighedenwet 2019 (Arbowet) ligt reeds geruime tijd bij De Nationale Assemblée (DNA), voor behandeling. Vanuit het Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS), is nagedacht over de noodzaak van deze wet die van grote betekenis kan zijn in het streven van Suriname om de Sustainable Development Goals (SDG’s) oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) te realiseren. In dit kader heeft SIVIS, in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) een aanvang gemaakt met het verzorgen van een train the trainers training aan belanghebbenden, over arbeidsomstandigheden en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als werknemer voor veiligheid, gezondheid en goede werkomstandigheden. De Training die gestart is op 1 november 2023 bestaat uit vier fysieke momenten in Suriname en loopt tot 2025.  

Minister Steven Mac Andrew heeft bij de opening van de training aangegeven dat goede arbeidsomstandigheden van groot belang zijn als wij daadwerkelijk Decent Work willen realiseren in Suriname. Hij heeft een duidelijk standpunt dat er moet worden gelet op zowel de belangen van de werkgever als de werknemer en beschouwt  goede arbeidsomstandigheden als het hart van Decent Work, dat zich uiteindelijk op de werkplek manifesteert. De minister heeft de nadruk gelegd op het belang van arbeidsveiligheid en vindt dat arbeidsomstandigheden gerespecteerd moeten worden. Volgens de bewindsman moet de Arbeidsomstandighedenwet die sinds 2019 bij DNA ligt voor behandeling, de veiligheidswet van 1947 vervangen, omdat die niet meer voldoet aan de veiligheidseisen van deze tijd en internationale arbeidsstandaarden. De bewindsman kijkt uit naar de behandeling van een aantal arbeidswetten  waaronder de Arbeidsomstandighedenwet en meent dat vakbonden een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om de doelen van Decent Work (fatsoenlijk werk) in Suriname te bereiken. Het initiatief van SIVIS om in samenwerking met FNV deze training te verzorgen juicht hij toe.

Victor Jones, directeur van SIVIS, heeft aangegeven dat de training is bedoeld om het bewustwordingsproces met betrekking tot veiligheid en veilig werken goed op gang te brengen en heeft nadruk gelegd op de noodzaak van de Arbeidsomstandighedenwet voor Suriname. Hij is voorstander van discussies over effectief vakbondswerk, verbeterde Arbeidsomstandigheden en wetgeving op dit vlak. Wordt de Arbowet uiteindelijk behandeld in DNA en aangenomen, staan er derhalve ingrijpende veranderingen op het gebied van veilig werken op stapel. Kennis, samenwerking en begeleiding zijn nodig om het beoogde resultaat te bereiken en uiteindelijk te komen tot nul ongevallen. Binnen de samenwerking met FNV heeft SIVIS een project goedgekeurd gekregen, om haar capaciteit te versterken middels een train the trainers programma voor het aanbieden van trainingen op het gebied van occupational safety and health. Binnen diverse bedrijven zullen veiligheidsfunctionarissen worden aangesteld die risicovolle situaties in kaart zullen brengen om waar nodig aan zowel werkgevers als werknemers advies uit te brengen voor het treffen van veiligheidsmaatregelen zodat zaken niet uitmonden in gevaarlijke incidenten.

Ruud Antonius en Wim Dekkers zijn ingegaan op het werk van de FNV en de meerwaarde van deze training. Zo werd aangegeven dat het FNV opkomt voor zwakkeren, inclusiviteit en tegen discriminatie op de werkvloer is. Ook wordt  er onder andere gewerkt aan verbetering van de arbeidspositie van werknemers, bevorderen van diversiteitsbeleid en armoedebestrijding. Bij de cursus over arbeidsomstandigheden staat vooral de werknemer centraal, gezien personeel in werkplaatsen vaak bloot staan aan slechte omstandigheden en te maken hebben met problemen die vaak zolang duren terwijl de oplossing vaak bij de werknemer ligt. Dekkers is van mening dat als er sprake is van gedegen dialoog, de Arbowet de basiswet is met handvaten om situaties te verbeteren. Op 31 oktober was de delegatie van de FNV bestaande uit Ruud Antonius, Wim Dekkers, Rachida El Hamdaoui, samen met Jones, voor kennismaking bij minister Mac Andrew. Jones heeft aangegeven dat de voorbereidingen voor de trainingen reeds voor de uitbraak van de COVID-19 pandemie werden getroffen en is zijn personeel, het FNV en alle betrokkenen dankbaar voor de samenwerking en het geduld naar deze training.