De Boodschap
Justitie & Politie

Statement minister van Justitie en Politie inzake verruwing criminaliteit

Er is reeds geruime tijd sprake van stijging en verruwing van de criminaliteit wereldwijd, waarbij nieuwe modus operandi worden toegepast. Ons land is helaas hiervan niet gespaard gebleven en recentelijk hebben wij de negatieve uitwassen hiervan ondervonden. De ontdekking van 3 verkoolde lijken in een uitgebrand voertuig en de daarbij verband houdende feiten en omstandigheden, geven voldoende aanleiding om te spreken van een ernstig misdrijf dat inbreuk heeft gemaakt op onze rechtsorde.

De regering c.q. het ministerie van Justitie en Politie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en heeft vanaf het begin van dit jaar een serie beleidsinstructies gegeven aan het Korps Politie Suriname (KPS), zijnde de belangrijkste werkarm bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid, en de opsporing van strafbare feiten. Deze beleidsinstructies omvatten duurzame methodieken en technieken, en politie-tactische en – technische operationele handvaten.

In opdracht van de President van de Republiek Suriname wordt de laatste hand gelegd aan een intentieverklaring tussen de ministeries van Defensie en Justitie en Politie voor het uitvoeren van beleid ter garandering van optimale veiligheid. Er is op diverse niveau’s intensief contact met internationale organisaties en bevriende naties met betrekking tot de opvoering van de veiligheid.

De georganiseerde misdaad is een ongoing machine die continu overal ter wereld een golf van onveiligheid veroorzaakt. De regering betreurt het gebeuren ten zeerste en ziet zich genoodzaakt de reeds in uitvoering zijnde veiligheidsprogramma’s en -operaties in sneller tempo uit te voeren. Wij zullen als natie nimmer zwichten voor criminaliteit, geweld, terreur of onveiligheid. De bescherming van have en goed van iedere burger is gegarandeerd.

Het KPS is samen met andere relevante veiligheidsdiensten met man en macht op dit misdrijf en doet er alles aan om de onderste steen naar boven te halen. Daarbij hebben wij óók de medewerking van de gemeenschap nodig hebben om alle informatie over deze zaak hoe miniem dan ook aan de politie door te spelen.