De Boodschap
Kabinet van de President

Uitdagingen stagneren bedrijfsvoering ministerie GBB

Minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft in haar spreekbeurt tijdens de begrotingsbehandeling aangegeven dat haar ministerie zich in 2022 enorm heeft ingezet om middels het uitreiken van beschikkingen rechtszekerheid te bieden burgers. In totaal zijn er meer dan 10.000 beschikkingen verstrekt. Ondanks de bereikte successen in 2022 is het ministerie geconfronteerd met diverse uitdagingen die de beleidsuitvoeringen stagneren. Zo is er een tekort aan materiaal en materieel, te weten onvoldoende voertuigen en inventaris. Het aankopen van goederen is haast onmogelijk omdat leveranciers weigeren te werken met bestelbonnen.

Dit vormt een enorme bedreiging voor de reguliere bedrijfsvoering. Contante middelen die het ministerie maandelijks ontvangt, ongeveer SRD 100.000 per maand, zijn bij lange na niet toereikend om de meest basale uitgaven te doen, te weten onderhoud van voertuigen, terreinen, gebouwen en aankoop van papier. Ook is er een tekort aan kader, ofschoon er vorig jaar enkele grondinspecteurs zijn aangetrokken. De aangetrokken medewerkers moeten nog opgeleid en getraind worden om de taken van grondinspecteurs naar behoren te kunnen uitvoeren.

In 2022 zijn er voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het project “on the job”-training voor grondadministratie, -registratie en -inspectie binnen het programma Institutionele Versterking Grondbeleid. Bij de afdeling Interne Controle die een cruciale rol speelt in de controle binnen het ministerie, de even belangrijke afdeling Juridische Zaken én de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) bestaat er ook behoefte aan deskundig personeel.

De bewindsvrouw zegt verder dat er onvoldoende werkruimte is. In 2022 is er een aanvang gemaakt met de renovatie van het hoofdkantoor. Voor een efficiënte dienstverlening is het volgens haar van belang dat de cruciale afdelingen van het ministerie zoveel mogelijk onder een dak gebracht worden. Momenteel zit het personeel op vier verschillende plekken verspreid, te weten Maystraat, Prins Hendrikstraat, het hoofdkantoor en SBB.

GBB heeft daarnaast te maken met schulden oftewel rechterlijke vonnissen. De schulden hebben betrekking op onder andere grondaankopen, rechterlijke vonnissen met of zonder dwangsommen, contributie aan internationale organisaties en betalingen voor nutsvoorzieningen. De uitvoering van deze vonnissen c.q. betalingen van schulden leggen een enorme druk op de begroting van het ministerie. In 2022 zijn enkele vonnissen deels of geheel uitgevoerd. De betalingen van contributie en nutsvoorzieningen hebben slechts deels plaatsgevonden.